POLSKI ŁAD – zmiany w podatku dochodowym, ulgi

ROZLICZENIE Z MAŁŻONKIEM

Zmiany dotyczą małżonków wspólnie rozliczających się mających wspólność majątkową. Prawo do wspólnego rozliczania nabywają:

 • jeżeli w ciągu roku podatkowego zawierają związek małżeński
 • jeżeli w trakcie roku podatkowego umiera jedno z małżonków.

OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCE DZIECI

Nowelizacja likwiduje preferencyjne rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci. Osoby te nie będą mogły obliczyć podatku w podwójnej wysokości od połowy uzyskanych dochodów. (uchylenie art. 6 ust. 4 ustawy o PIT)

Będzie nowa ulga dla samotnie wychowujących dzieci pozwalająca odliczyć od podatku stałą kwotę 1500 zł rocznie (nowy art.27ea ust. o pit)

ULGA MIESZKANIOWA

Podatnicy którzy sprzedadzą nieruchomość przed upływem 5 lat od końca roku, w którym je nabyli , będą mogli odliczyć wydatki na spłatę starego kredytu oraz odsetek od tego kredytu które zaciągnęli na zbywaną nieruchomość niezależnie od tego czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględniono wydatki sfinansowane tym kredytem dotyczące zakupu i nakładów na przedmiotową nieruchomość.

ULGA REHABILITACYJNA

Nowością jest odliczenie wszystkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16 oraz wydatków na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne.

Ponadto zakup pieluch, pieluchomajtek, podkładów można odliczyć do kwoty 2280 zł rocznie.

Bez limitu można odliczyć wydatki na:

 • zakup, najem i naprawę wyrobów medycznych, sprzętu, urządzeń technicznych niezbędnych w rehabilitacji
 • odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej pierwszej grupy inwalidzkiej lub dzieci niepełnosprawnych do 16 lat przebywającego z osobą niepełnosprawną w zakładzie lecznictwa oraz za przejazdy środkami transportu publicznego związanego z takim pobytem.

ULGA NA POWRÓT DO POLSKI

Dotyczy podatników którzy pracowali za granicą co najmniej przez 3 lata i zdecydują się na powrót do kraju. Przez 4 lata od powrotu do Polski podatnicy nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z umowy o pracę , zlecenia lub działalności gospodarczej pod warunkiem , że przychód nie przekroczy 85 528 zł rocznie.

Z ulgi tej będzie można skorzystać tylko jeden raz.

ULGA NA DZIECI

Dotyczy zmiany zasady odliczania ulgi na dziecko przez rodziców rozwiedzionych lub pozostających w separacji, prawo do ulgi 100% przysługuje tylko temu rodzicowi, który zamieszkuje z dzieckiem.

Tak jak dotychczas prawo do ulgi po połowie mają rodzice którzy sprawują opiekę naprzemienną lub oboje zamieszkują z dzieckiem.

Niewykorzystaną część ulgi można odliczyć do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Po nowelizacji podwyższono limit do wysokości zapłaconych składek zdrowotnych.

Wprowadzono również zerowy PIT dla rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci. Każdy rodzic, którego dochód roczny nie osiągnął 85 528 zł będzie korzystał z zerowego PIT. Suma ta ulega podwojeniu przy wspólnym rozliczeniu.

Rodzice rozliczający się na skali podatkowej dodatkowo doliczają kwotę wolną od podatku, zatem łączny dochód zwolniony od podatku może wynieść 231 056 zł.

Polski Ład – ulga sponsoringowa

ULGA DLA PODATNIKÓW WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ

Dzięki tej uldze przedsiębiorcy będą mieć możliwość dodatkowego odliczenia 50% kosztów związanych z działalnością kulturalną i sportową w zeznaniu rocznym. 

Odliczenie będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców działających w Polsce, czyli zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek.

Dzięki uldze sponsoringowej przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy więc 150% poniesionego kosztu.

 • W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegać koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego (np. na zakup sprzętu sportowego), stypendium sportowego czy  imprezy sportowej, która nie jest masową imprezą sportową.
 • Z kolei ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
 • Natomiast w przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegać m.in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegać odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika  z uczelnią.

W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu będą podlegać koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. Ulga będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Przedsiębiorcy a tarcze – jak rozliczyć podatek dochodowy?

Przedsiębiorcy a tarcze – jak rozliczyć podatek dochodowy?

To pytanie stawia sobie obecnie wielu przedsiębiorców. W zależności od wielkości i branży mogli oni skorzystać albo z Tarczy Finansowej PFR albo Tarczy Antykryzysowej. Przyszedł czas złożenia deklaracji PIT na podatek dochodowy za rok 2020 i rozliczenia dotacji, jakie otrzymali w ubiegłym roku podatkowym.

Należy mieć na względzie, iż wszystkie nieodpłatne świadczenia podlegają opodatkowaniu.

Mikropożyczka – 5.000 zł

Z uwagi na fakt, iż jest to pożyczka, z zasady nie jest traktowana jako przychód. Jednakże problem pojawia się, gdy przedsiębiorca spełnił warunek prowadzenia działalności przez 3 miesiące od daty jej udzielania. W takim przypadku podlega ona umorzeniu i jako taka stanowi nieodpłatne świadczenie na rzecz przedsiębiorstwa, które z zasady powinno podlegać opodatkowaniu.

Z woli ustawodawcy, w przepisie art. 15 zzd ust. 10 ustawy z 02 marca 2020 r., umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu na gruncie ustaw o podatku dochodowym – a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Subwencja z PFR

Jest to dotacja, która ze swojej zasady podlega zwrotowi – nie stanowi przychodu, a zatem nie podlega opodatkowaniu. Inaczej jest jednak, gdy zostaje w całości lub w części umorzona. Wtedy też część subwencji podlegająca umorzeniu stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu.

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

W tym wypadku ustawodawca w art. 31 zx tarczy antykryzysowej zdecydował, iż zwolnienie ZUS nie stanowi przychodu na gruncie ustaw o podatku dochodowym.

 

Postojowe

Ustawa o PIT wskazuje w art. 52m ust. 1, iż świadczenie postojowe jest wolne od podatku.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Ustawa o PIT, ani tarcza antykryzysowa nie zawierają przepisów, które wprost uznawałyby tę dotację jako przychód podlegający opodatkowaniu lub zwalniałyby z podatku dochodowego. Jednakże następuje tutaj neutralność w zakresie podatku dochodowego. Z chwilą jej otrzymania stanowi przychód. Natomiast kosztem będzie wynagrodzenie. Możliwa jest więc konkluzja, iż ten przychód oraz późniejszy wydatek wzajemnie się znoszą.

Jak podają źródła rządowe, jeśli więc wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne w części w jakiej zostały sfinansowane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, sfinansowanie tych kosztów nie stanowi też przychodu podatkowego (art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy PIT i at. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT).

Należy więc albo wykazać przychód i koszt, które wzajemnie się zneutralizują, lub nie wykazywać przychodów ani też kosztów.

Podsumowując, opodatkowaniu i rozliczeniu w PIT:

 1. Mikropożyczka – nie podlega;
 2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS – nie podlega, ponieważ nie stanowi przychodu;
 3. Świadczenie postojowe – nie podlega;
 4. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – podlega, jednakże przychód oraz wydatki się neutralizują. Możliwe jest wykazanie obu, jednak nie jest to konieczne;
 5. Subwencja z PFR – podlega opodatkowaniu w części umorzonej.

 

 

Zaliczki na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy za styczeń 2021

Dłuższy termin na przekazanie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy za styczeń 2021 r.

17 lutego 2021 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie przedłużające termin na przekazanie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy, pobranych przez płatników za styczeń 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

Rozporządzenie dotyczy jednak tylko tych podmiotów, które poniosły negatywne konsekwencję wynikające z wystąpienia epidemii COVID-19 i są objęte 48 kodami PKD, w tym m. in. z branży: gastronomicznej, rozrywkowej, turystycznej i detalicznej.

Przedłużenie terminów dotyczy zaliczek pobranych przez płatników ze stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej, czy spółdzielczej umowy o pracę, od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników; od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (chodzi o deklaracje PIT – 4R oraz PIT – 8AR).

 

ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – RYCZAŁT

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU

część III – RYCZAŁT

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku obejmą podatników korzystających lub zainteresowanych skorzystaniem z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Limit umożliwiający wybór ryczałtu zostanie podwyższony z kwoty 250 tys. EUR do kwoty 2 mln EUR dla przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Tak więc możliwość skorzystania z ryczałtu obejmie znacznie większą grupę podatników.

Jedna z większych zmian dotyczy przedstawicieli wolnych zawodów, dla których ryczałt od przychodów ewidencjonowanych został obniżony z 20% do 17%. Zmiana zatem dotyczy przedstawicieli wielu zawodów jak prawnicy, lekarze, tłumacze przysięgli, inżynierowie, itd.

Natomiast stawka ryczałtu dla pozostałych przedsiębiorców (tj. nieświadczących usług w ramach wolnych zawodów) wynosząca do tej pory 17% zostaje obniżona do poziomu 15%. Ryczałt ten dotyczy między innymi programistów, doradztwo księgowe, usługi reklamowe, doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe, usługi fotograficzne, itd.

Świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem będzie opodatkowane stawką 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz stawką 12,5% przychodów od przychodów ponad kwotę 100.000 zł.

W wypadku świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 10% przychodów.

 Ryczałt ewidencjonowany z tytułu najmu

Przestaje mieć znaczenie kwestia ilości wynajmowanych mieszkań i ewentualnego prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie. Nowelizacja zrównuje pozycje wszystkich wynajmujących i to niezależnie od charakteru najmu. Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy wynajmujący będą mogli opodatkować przychody osiągane z najmu ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz stawką 12,5% przychodów od przychodów ponad kwotę 100.000 zł. Tożsame zasady będą miały zastosowanie w przypadku wynajmu pojazdów.