POLSKI ŁAD – ryczałt

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 1. Zmiany stawek dla niektórych podatników

Z 17% na 14%:

lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne(PKWiU 86),

architektoniczne i inżynierskie (PKWiU 71)

w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1)

Z 15% na 12%    : 

informatycy, programiści, oraz pozostałe zawody z branży IT :

pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

2. Zmiany zasad opodatkowania najmu prywatnego (konieczność opodatkowania ryczałtem, zakazy amortyzacyjne, wpływ na dotychczasowe rozliczenia)

W 2023 roku podatnicy stracą możliwość wyboru formy opodatkowania, ponieważ jedyną obligatoryjną postacią opodatkowania będzie ryczałt ewidencjonowany. Wskutek tego nie będzie można uwzględnić poniesionych kosztów.

Do końca 2022r. będzie można amortyzować  budynki i lokale mieszkalne wykorzystywane w działalności gospodarczej.

3. Likwidacja karty podatkowej i ochrona praw nabytych.

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy nie będą mogli wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej. Możliwość kontynuowania tej formy będzie dotyczyć wyłącznie podatników, którzy korzystali z opodatkowania karta na dzień 31 grudnia 2021r.

Ryczałt dla przychodów z wynajmu

Wybór ryczałtu dla przychodów z wynajmu. Przedsiębiorcy mają czas do 22.02.2021 r.

 

Podatnicy uzyskujący w ramach działalności gospodarczej przychody z wynajmu mogą płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W poprzednich latach nie było w ogóle takiej możliwości, ponieważ ryczałt mogli wybrać tylko podatnicy dokonujący wynajmu majątku prywatnego.

Obecnie stawki z tytułu ryczałtu wynoszą 8,5 % przychodów oraz 12,5 % w przypadku nadwyżki ponad 100 tys. zł. Jedynym ograniczeniem jest limit przychodów uprawniający do zastosowania ryczałtu, który wynosi 2 mln euro.

Przedsiębiorcy na wybór tej formy opodatkowania mają czas do dziś, tj. do 22.02.2021 r. i muszą dopełnić następujących formalności:

 • złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego stosowne oświadczenie bądź
 • wysłać zgłoszenie za pomocą formularza CEiDG – 1.

Brak zgłoszenia oznacza utratę możliwości stosowania ryczałtu.

Inne zasady obowiązują przy tzw. najmie prywatnym. Wtedy wystarczy jedynie wpłata podatku na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Takie postępowanie znajduje swój wyraz w art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905). W przepisie tym wskazano, iż dokonanie pierwszej wpłaty ryczałtu oznacza wybór tej formy opodatkowania, a zatem na osobach wynajmujących w ramach majątku prywatnego nie ciążą żadne inne obowiązki – wybór tej formy opodatkowania dokonuje się automatycznie, co jest znacznym uproszczeniem systemu podatkowego.

Ryczałt jako forma opodatkowania w 2021 roku

Do 20 lutego 2021 r. jest czas na zmianę i wybór ryczałtu jako formy opodatkowania

 W 2020 r. z ryczałtu mogły skorzystać osoby fizyczne, których przychód uzyskany z prowadzonej działalności nie przekroczył kwoty 250 tys. euro lub pochodził z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej bądź jawnej, a przychód z tej działalności nie przekroczył 250 tys. euro. Od 01 stycznia 2021 r. limit został podniesiony do 2 mln euro.

Niektóre branże są jednak wyłączone z możliwości stosowania ryczałtu, jak np. właściciele aptek, czy handlujący częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Na zmianach skorzystają osoby wykonujące wolne zawody, których katalog został znacznie poszerzony. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wolnych zawodów zalicza się: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Ustawa wskazuje jednak, że do wolnych zawodów nie zalicza się osób wykonujących wolny zawód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych o podobnym charakterze.

Wyżej wymienione osoby mają prawo do skorzystania z ryczałtu od przychodu, ze stawką 17 %. Pozostali powinni sprawdzić czy nie obowiązuje ich inna stawka podatkowa. W w/w ustawie zmieniono bowiem liczbę stawek objętych ryczałtem. W 2021 r. wynoszą:

 • – 7 % dla wolnych zawodów – tylko tych wymienionych wyżej,
  – 15 % – dla świadczenia niektórych usług,
  – 10 % – dla świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
  – 8,5 % – do kwoty przychodu 100 tys. zł w zakresie najmu prywatnego,
  – 5,5 % – m.in. dla działalności wytwórczej, robót budowlanych,
  – 3 % – dla działalności gastronomicznej (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.) oraz
  – 2 % – dla sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Termin na zgłoszenie zmiany formy opodatkowania upływa 20 lutego 2021 r., przy czym z uwagi na fakt, iż jest to sobota – termin na formalne zgłoszenie jest do 22 lutego 2021 r. Zgłoszenie zmiany jest możliwe elektronicznie przez portal CEiDG. W takim przypadku należy wypełnić formularz CEiDG-1.

W przypadku zmiany, opłacanie ryczałtu będzie konieczne już od stycznia 2021 r.

ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – RYCZAŁT

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU

część III – RYCZAŁT

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku obejmą podatników korzystających lub zainteresowanych skorzystaniem z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Limit umożliwiający wybór ryczałtu zostanie podwyższony z kwoty 250 tys. EUR do kwoty 2 mln EUR dla przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Tak więc możliwość skorzystania z ryczałtu obejmie znacznie większą grupę podatników.

Jedna z większych zmian dotyczy przedstawicieli wolnych zawodów, dla których ryczałt od przychodów ewidencjonowanych został obniżony z 20% do 17%. Zmiana zatem dotyczy przedstawicieli wielu zawodów jak prawnicy, lekarze, tłumacze przysięgli, inżynierowie, itd.

Natomiast stawka ryczałtu dla pozostałych przedsiębiorców (tj. nieświadczących usług w ramach wolnych zawodów) wynosząca do tej pory 17% zostaje obniżona do poziomu 15%. Ryczałt ten dotyczy między innymi programistów, doradztwo księgowe, usługi reklamowe, doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe, usługi fotograficzne, itd.

Świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem będzie opodatkowane stawką 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz stawką 12,5% przychodów od przychodów ponad kwotę 100.000 zł.

W wypadku świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 10% przychodów.

 Ryczałt ewidencjonowany z tytułu najmu

Przestaje mieć znaczenie kwestia ilości wynajmowanych mieszkań i ewentualnego prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie. Nowelizacja zrównuje pozycje wszystkich wynajmujących i to niezależnie od charakteru najmu. Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy wynajmujący będą mogli opodatkować przychody osiągane z najmu ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz stawką 12,5% przychodów od przychodów ponad kwotę 100.000 zł. Tożsame zasady będą miały zastosowanie w przypadku wynajmu pojazdów.