podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców

Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców – ujęcie prawne

Absurd, który trwał przez wiele lat, w którym to organy podatkowe uznawały, iż  będąc przedsiębiorcą samo posiadanie nieruchomości kwalifikowało ją do zastosowania wyższych stawek w podatku od nieruchomości. Jednakże, z pomocą przyszła wykładnia art. 84 ustawy zasadniczej wskazująca na obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, który to naruszał prawo do posiadania własności wynikającą z art. 64  tejże ustawy. 

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 roku

W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny 24 lutego 2021 roku wydał orzeczenie sygn.: SK 39/19, wskazując, w sentencji, iż art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla przedsiębiorców

Należy to rozumieć, iż Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne obciążanie przedsiębiorców wyższą stawką podatku od nieruchomości jedynie poprzez sam fakt posiadania nieruchomości, które nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Istotą powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo istotny fakt, gdyż na gruncie art. 272 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi daje on możliwość żądania wznowienia postępowania jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją.

Podatek od nieruchomości – stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące wznowienia postępowania

Niestety jak wskazuje analiza skarg złożonych przez podatników o wznowienie postępowania wynikającą z art. 272 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny znajdując wiele argumentów oddalał skargi o wznowienie postępowania sądowego.

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, iż związek gruntu, budynku czy budowli z prowadzoną działalnością gospodarczą należy interpretować w znacznie szerszym pojęciu. Wskazanie czy posiadana nieruchomość jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, czy też np.: zostało uniemożliwione dalsze wykorzystywanie w celach działalności gospodarczej nie dyskwalifikuje jej do objęcia niższą stawką podatku od nieruchomości (III FSK 487/23), a co z tym idzie uznanie iż w sprawie nie było podstaw do stwierdzenia nadpłaty.