schemat podatkowy mdr

Schemat podatkowy MDR – co to jest i jak go zgłosić?

Schematy podatkowe MDR stanowią ważny element prawa podatkowego, mający na celu zwiększenie transparentności działań podatników oraz zapobieganie unikaniu opodatkowania. W tym artykule przedstawiamy definicję, proces zgłaszania oraz przykłady schematów podatkowych MDR.

Co to jest schemat podatkowy MDR?

Schemat podatkowy MDR to złożony system transakcji, umów lub działań, mający na celu uniknięcie opodatkowania lub obniżenie wysokości podatków do zapłacenia. Schematy te mogą przybierać różne formy, w tym skomplikowane struktury transakcyjne, odroczenia podatkowe, ulgi i transakcje międzynarodowe. Celem jest minimalizacja podatków, często poprzez wykorzystywanie różnic w przepisach podatkowych różnych jurysdykcji.

Etapy zgłoszenia schematu podatkowego

Proces zgłaszania schematów podatkowych MDR w Polsce jest regulowany przez przepisy unijne, które zostały wdrożone do prawa krajowego państw członkowskich, w tym do polskiego

prawa podatkowego. Polskie regulacje MDR, choć stanowią implementację unijnej Dyrektywy DAC6, mają jednak znacznie szerszy zakres niż przewiduje to wskazana dyrektywa.

Obejmuje kilka kluczowych kroków:

  1. Identyfikacja schematu podatkowego: podmiot, który jest zobowiązany do zgłoszenia schematu podatkowego, musi najpierw zidentyfikować, czy jego struktura lub transakcja kwalifikuje się jako schemat podatkowy zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach MDR.
  2. Zgłoszenie schematu: jeśli struktura lub transakcja spełnia kryteria schematu podatkowego, podmiot zobowiązany do zgłoszenia musi zarejestrować się na platformie internetowej Ministerstwa Finansów i wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy, udzielając wszelkich wymaganych informacji dotyczących schematu.
  3. Przekazanie informacji: po złożeniu zgłoszenia, organy podatkowe analizują przekazane informacje. W określonych przypadkach Szef KAS wzywa do uzupełnienia braków formalnych.
  4. Kontrola i sankcje: za nieterminowe złożenie informacji o schemacie podatkowym lub za brak złożenia informacji o schemacie podatkowym przewidziane są sankcje finansowe. Kary są różnej wysokości, niektóre z nich mogą wynosić aż 10 mln złotych.

Ważne jest, aby podmioty, które są objęte obowiązkiem zgłoszenia schematów podatkowych,

świadomie przestrzegały tych przepisów, ponieważ niewypełnienie tego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Przykłady schematów podatkowych MDR

Tak naprawdę różne działania mogą być obejmowane przez ten schemat podatkowy. Przykłady takich schematów powinny być dostępne w wybranym przez przedsiębiorcę biurze podatkowym. Poniżej przykładowy schemat podatkowy, który mógłby być objęty obowiązkiem zgłoszenia w ramach MDR – Transakcje z udziałem tzw. “rajów podatkowych”:

  • Użycie spółek offshore: Firma A, zarejestrowana w kraju o wysokim opodatkowaniu, zakłada spółkę zależną B w kraju o niskim opodatkowaniu (tzw. raj podatkowy), np. na Wyspach Dziewiczych.
  • Przemieszczanie zysków: Firma A przekazuje część swoich aktywów, na przykład prawa do wykorzystania własności intelektualnej, do spółki B w rajach podatkowych. Spółka B pobiera opłaty licencyjne od firm z innych krajów w związku z korzystaniem z tych aktywów.
  • Minimalizacja podatków: Dzięki przekazaniu aktywów do spółki zarejestrowanej w kraju o niskim opodatkowaniu, firma A może zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe, ponieważ opłaty licencyjne pobierane przez spółkę B w rajach podatkowych są opodatkowane niższymi stawkami podatkowymi lub mogą korzystać z ulg podatkowych dostępnych w tych krajach.

Konsekwencje niezłożenia zgłoszenia MDR

Brak zgłoszenia schematu podatkowego MDR lub nieterminowe złożenie informacji może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Kary za niedopełnienie obowiązków mogą wynosić aż 10 mln złotych. Dlatego ważne jest, aby podmioty objęte obowiązkiem zgłoszenia przestrzegały przepisów, aby uniknąć sankcji prawnych i finansowych.

Wsparcie w zgłaszaniu schematów podatkowych

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie identyfikacji, analizy i zgłaszania schematów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki naszym usługom przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że ich działania są zgodne z prawem i uniknąć potencjalnych konsekwencji związanych z niewłaściwym zgłaszaniem MDR schematów podatkowych.

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC