ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – ULGA NA ZŁE DŁUGI

W związku ze zmianami prawno podatkowymi wchodzącymi w życie w 2021 roku rozpoczynamy cykl:

“Obowiązki podatników i zmiany prawno podatkowe w 2021 roku”

Część I – ULGA NA ZŁE DŁUGI

ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKU DOCHODOWYM – PRZEKROCZENIE TERMINU 90 DNI

Zgodnie z artykułem 26i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztu uzyskania przychodów faktury, które są nieuregulowane powyżej 90 dni od upływu daty płatności.

Oznacza to, że wszystkie faktury nieopłacone, których termin upłynął (90 dni) nie będą mogły zostać zaksięgowane w koszty. Inaczej mówiąc oznacza to konieczność wyksięgowania z kosztów takich faktur.

 ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKU VAT – PRZEKROCZENIE TERMINU 90 DNI

Analogiczna sytuacja jak w podatku dochodowym (zgodnie z  art. 89b ustawy o VAT) zachodzi w podatku VAT. W momencie przekroczenia 90 dni od daty wyznaczonej przez kontrahenta płatności, dłużnik ma obowiązek korekty podatku naliczonego o kwotę nieuregulowanej zaległości. Korekta odliczonego VAT-u powinna być wykazana w deklaracji za okres, w którym upływa wspomniany termin. W momencie spłaty zadłużenia możliwe jest ponowne odliczenie (w całości lub proporcjonalnie do kwoty zapłaty) VAT-u skorygowanego w danej transakcji.

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU CZĘŚĆ III

NEWSLETTER ZMIAN W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU (cz.III)

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Procedowane zmiany podatkowe dotyczą również ulgi abolicyjnej pozwalającej dotychczas na opodatkowanie dochodów osiąganych za granicą na korzystnych zasadach za pomocą metody wyłączenia z progresją. Od 1 stycznia 2021 roku o sposobie opodatkowania dochodów osiąganych za granicą decydowała będzie treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską, a krajem osiągnięcia dochodów. W zależności od uzgodnionej pomiędzy krajami metody opodatkowania, dochody osiągnięte za granicą mogą być opodatkowane metodą wyłączenia z progresją lub metodą proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją nie prowadzi do opodatkowania dochodów z zagranicy w Polsce, który to dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Dochód z zagranicy jest jedynie doliczany do dochodu osiągniętego w Polsce celem ustalenia stawki podatkowej dla dochodów osiągniętych w Polsce.

W przypadku stosowania metody wyłączenia z progresją zmiana polegająca na ograniczeniu ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł nic nie zmienia.

Oto niektóre kraje, z którymi Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją: Albania, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Turcja, Włochy.

Metoda proporcjonalnego odliczenia opodatkowuje dochody osiągnięte zagranicą w Polsce i pozwala odliczyć od kwoty podatku należnego w Polsce podatek zapłacony za granicą.

W wypadku stosowania metody proporcjonalnego odliczenia zmiana będzie pozwalała na odliczenia od podatku ulgi abolicyjnej, ale nie więcej niż 1360 zł.

Kraje, z których dochody są lub będą opodatkowane metodą proporcjonalnego odliczenia (w nawiasie podano termin zmiany z metody wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego odliczenia): Austria (od 01.01.2019r.), Belgia (od 01.01.2021r.), Dania (od 01.01.2021r.), Finlandia (od 01.01.2020r.), Holandia, Irlandia (od 01.01.2020r.), Izrael  (od 01.01.2020r.), Litwa  (od 01.01.2020r.), Macedonia, Mołdawia, Norwegia (od 01.01.2021r.), Rosja, Słowacja (od 01.01.2020r.), Słowenia (od 01.01.2019r.), Wielka Brytania (od 01.01.2020r.).

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU CZĘŚĆ II

NEWSLETTER ZMIAN W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU (cz.II)

Estoński CIT

Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie od początku 2021 r. tzw. „Estońskiego CIT-u”. Rozwiązanie to przewiduje brak obowiązku zapłaty podatku do czasu wypłaty zysku ze spółki na rzecz wspólników.

Skorzystanie z tego rozwiązania zostanie uzależnione od spełnienia przez firmy określonych warunków:

  • obrotów nie przekraczających 50 mln zł,
  • zatrudniania co najmniej 3 pracowników,
  • dochodu z działalności operacyjnej (produkcja, handel, usługi) generującej co najmniej połowę przychodów,
  • wspólnikami są osoby fizyczne,
  • są podatnikami CIT – spółki z.o.o. i S.A.,
  • nie posiadają udziałów, akcji czy ogółu praw i obowiązków w innych podmiotach,
  • wykazują nakłady inwestycyjne,

przy czym wszystkie te warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. Decyzja o skorzystaniu z tego rozwiązania byłaby dobrowolna, przy czym minimalny okres korzystania z tej formy opodatkowania ma wynosić 4 lata, z możliwością przedłużenia tego okresu.

Korzystanie z Estońskiego CIT będzie jednak obwarowane obowiązkiem ponoszenia odpowiednio wysokich nakładów, na poziomie 15 % i 33 %, przez czas trwania preferencji odpowiednio w ciągu 2 lub 4 lat, na niektóre fabrycznie nowe środki trwałe, z wyłączeniem wydatków finansowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego i dotyczących samochodów osobowych.

Z Estońskiego CIT nie skorzystają spółki komandytowe oraz inne spółki osobowe. Rozwiązanie to jest bowiem szykowane tylko dla spółek kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych

 

 

 

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU – CZĘŚĆ I

NEWSLETTER ZMIAN W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU (cz.I)

Zmiana opodatkowania spółek komandytowych

29 października Sejm uchwalił projekt ustawy zmieniającej ustawy o podatku dochodowym zakładający opodatkowanie spółek komandytowych.

Na czym polega zmiana?

Zmiana polega na zbliżeniu zasad opodatkowania spółek komandytowych i spółek kapitałowych. Aktualna wersja projektowanych zmian przewiduje, iż wypłata zysku na rzecz komandytariusza spółki komandytowej podlegać będzie opodatkowaniu (podobnie jak wypłata dywidendy). Przewidziano, co prawda, możliwość częściowego zwolnienia przychodów komandytariusza, lecz jego konstrukcja powoduje, iż znaczenie tego rozwiązania jest niewielkie.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia powstanie w przypadku, gdy komandytariusz nie będzie:

  1. posiadał bezpośrednio lub pośrednio ponad 5 % udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej;
  2. członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej;
  3. podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

U większości podmiotów warunki te nie zostaną spełnione, dlatego też zwolnienie ma charakter iluzoryczny.

W przypadku komplementariuszy spółek komandytowych, zakładane jest stosowanie takich samych zasad, jak w przypadku komplementariuszy spółek komandytowo – akcyjnych. Możliwe będzie odliczenie od podatku od dywidendy kwoty CIT zapłaconej przez Spółkę komandytową, w części przypadającej na komplementariusza (zgodnie z jego udziałem w zysku).

Różnicę w opodatkowaniu spółek komandytowych w relacji 2020/2021 przedstawia poniższa tabela.

Rok Dochód spółki komandytowej

CIT
(19 %)

Zysk

PIT komandytariusza (90 % udziału w zysku)

CIT komplementariusza (10 % udziału w zysku

Łączna wysokość podatków

2020

1.000.000 zł

0 zł

1.000.000 zł

171.000 zł

9.000 zł

180.000 zł

2021

1.000.000 zł

190.000 zł

810.000 zł

138.510 zł

0 zł

328 510 zł

Według projektu wypłata zysków ze spółki komandytowej na rzecz komandytariusza od dnia wejścia w życie nowelizacji nie powinna podlegać opodatkowaniu daniną solidarnościową.

Od kiedy?

W założeniu projektu zmiany mają wejść w życie od 01 stycznia 2021 r., przy czym spółki będą mogły podjąć decyzję o stosowaniu zmienionych przepisów dopiero od 01 maja 2021 r., co może pozwolić większej liczbie przedsiębiorców przygotować się do przewidywanych zmian.

Spółka nieruchomościowa z nową definicją

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która jest obecnie procedowana w Sejmie, wprowadza zmienioną definicję spółki nieruchomościowej.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów za spółkę nieruchomościową zostanie uznany podmiot (również podmiot, który spółką nie jest – z wyłączeniem osób fizycznych), w którym co najmniej 50 % wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno, bezpośrednio następujących po sobie miesięcy stanowiły nieruchomości położone na terenie Rzeczpospolitej lub prawa do takiej nieruchomości, m. in.: użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu.

Tak szeroki zakres pojęciowy powoduje, iż znaczna część podmiotów funkcjonujących na rynku zostanie objęta nową definicją, co rodzi określone konsekwencje. Spółki nieruchomościowe będą zobowiązane do informowania Szefa KAS o podmiotach posiadających udziały (akcje) w tym podmiocie. Dodatkowo, będą zmuszone do prowadzenia bieżącej wyceny nieruchomości.

Według nowych przepisów spółki nieruchomościowe zyskają status płatnika podatku dochodowego z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji w takiej spółce i będą zobowiązane do jego poboru i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego. Obecnie, taki obowiązek ciąży na ich zbywcy. Ministerstwo Finansów tłumaczy jednak, iż obecne brzmienie przepisów pozwala na uniknięcie opodatkowania wspólnikom, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce – stąd zmiana. Spółka nieruchomościowa może jednak nie mieć wiedzy o transakcji zbycia udziałów i dlatego nie będzie miała realnej możliwości poboru podatku od realizowanej przez wspólników transakcji. Spółka może nie mieć żadnych narzędzi, które pozwolą jej uzyskać wiedzę o takiej transakcji. W przypadku wystąpienia wątpliwości – podatek powinien zostać pobrany w wysokości 19 % wartości rynkowej zbywanych udziałów.

Dodatkowo spółki nieruchomościowe będą odpowiedzialne za pobór i wpłatę 19 % podatku u źródła od wartości rynkowej zbywanych przez osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydent) udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków, tytułu uczestnictwa albo praw podobnych w tej spółce. Spółka będzie zobowiązana do jego potrącenia i wpłacenia do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od momentu, gdy nierezydent uzyska dochód z tego tytułu.

Spółki nieruchomościowe niemające siedziby w Polsce lub niebędące rezydentem innego kraju UE bądź EOG będą zobowiązane do ustanowienia polskiego przedstawiciela podatkowego, który potrąci podatek w imieniu mocodawcy i odpowie solidarnie z nim za niewykonanie takiego obowiązku. Brak wyznaczenia przedstawiciela podatkowego przez taką spółkę może spowodować nałożenie na nią kary do 1 mln zł.

Projekty ustaw obecnie są procedowane przez Sejm. Przewiduje się, iż zmiany mają zostać uchwalone do końca listopada 2020 r.