Przedsiębiorcy a tarcze – jak rozliczyć podatek dochodowy?

Przedsiębiorcy a tarcze – jak rozliczyć podatek dochodowy?

To pytanie stawia sobie obecnie wielu przedsiębiorców. W zależności od wielkości i branży mogli oni skorzystać albo z Tarczy Finansowej PFR albo Tarczy Antykryzysowej. Przyszedł czas złożenia deklaracji PIT na podatek dochodowy za rok 2020 i rozliczenia dotacji, jakie otrzymali w ubiegłym roku podatkowym.

Należy mieć na względzie, iż wszystkie nieodpłatne świadczenia podlegają opodatkowaniu.

Mikropożyczka – 5.000 zł

Z uwagi na fakt, iż jest to pożyczka, z zasady nie jest traktowana jako przychód. Jednakże problem pojawia się, gdy przedsiębiorca spełnił warunek prowadzenia działalności przez 3 miesiące od daty jej udzielania. W takim przypadku podlega ona umorzeniu i jako taka stanowi nieodpłatne świadczenie na rzecz przedsiębiorstwa, które z zasady powinno podlegać opodatkowaniu.

Z woli ustawodawcy, w przepisie art. 15 zzd ust. 10 ustawy z 02 marca 2020 r., umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu na gruncie ustaw o podatku dochodowym – a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Subwencja z PFR

Jest to dotacja, która ze swojej zasady podlega zwrotowi – nie stanowi przychodu, a zatem nie podlega opodatkowaniu. Inaczej jest jednak, gdy zostaje w całości lub w części umorzona. Wtedy też część subwencji podlegająca umorzeniu stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu.

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

W tym wypadku ustawodawca w art. 31 zx tarczy antykryzysowej zdecydował, iż zwolnienie ZUS nie stanowi przychodu na gruncie ustaw o podatku dochodowym.

 

Postojowe

Ustawa o PIT wskazuje w art. 52m ust. 1, iż świadczenie postojowe jest wolne od podatku.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Ustawa o PIT, ani tarcza antykryzysowa nie zawierają przepisów, które wprost uznawałyby tę dotację jako przychód podlegający opodatkowaniu lub zwalniałyby z podatku dochodowego. Jednakże następuje tutaj neutralność w zakresie podatku dochodowego. Z chwilą jej otrzymania stanowi przychód. Natomiast kosztem będzie wynagrodzenie. Możliwa jest więc konkluzja, iż ten przychód oraz późniejszy wydatek wzajemnie się znoszą.

Jak podają źródła rządowe, jeśli więc wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne w części w jakiej zostały sfinansowane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, sfinansowanie tych kosztów nie stanowi też przychodu podatkowego (art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy PIT i at. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT).

Należy więc albo wykazać przychód i koszt, które wzajemnie się zneutralizują, lub nie wykazywać przychodów ani też kosztów.

Podsumowując, opodatkowaniu i rozliczeniu w PIT:

  1. Mikropożyczka – nie podlega;
  2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS – nie podlega, ponieważ nie stanowi przychodu;
  3. Świadczenie postojowe – nie podlega;
  4. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – podlega, jednakże przychód oraz wydatki się neutralizują. Możliwe jest wykazanie obu, jednak nie jest to konieczne;
  5. Subwencja z PFR – podlega opodatkowaniu w części umorzonej.

 

 

Dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy

Tarcza 8.0 – Dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

Dofinansowanie dla pracowników w ramach ochrony miejsc pracy

Tarcza 8.0. umożliwia skorzystanie ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy. Wysokość świadczenia jest równa 2.000 zł w przeliczeniu na pełen etat. Dofinansowanie jest należne co miesiąc przez 3 miesiące, w łącznej wysokości 6.000 zł na pracownika.

Świadczenie będzie przyznawane, jeżeli na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem działalności był kod: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A lub 79.12.Z

 Warunkiem skorzystania z pomocy jest spadek przychodów o co najmniej 40 % w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać do przychodu z:

– miesiąca poprzedniego;

– analogicznego miesiąca 2020 r.;

– września 2020 r.

Wniosek można składać do 31 marca 2021 r.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca skorzystał z niego w ramach Tarczy 6.0 lub 7.0.

 

Tarcza 8.0 – Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza 8.0 – Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

 

Tarcza 8.0. umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące: grudzień 2020, styczeń 2021, luty 2021, w zależności od posiadanego kodu PKD.

Zwolnienie za grudzień i styczeń przysługuje przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada prowadził działalność gospodarczą z przeważającym kodem PKD : 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

Przedsiębiorca powinien być również zgłoszony jako płatnik na dzień 30 października 2020 r.

 Natomiast, zwolnienie za grudzień, styczeń i luty przysługuje przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

 Warunkiem skorzystania z tego rodzaju wsparcia jest spadek przychodów o co najmniej 40 % w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z przychodem:

– miesiąca poprzedniego;

– analogicznym miesiącem 2020 r.;

– wrześniem 2020 r.

 Wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2021 r.

Tarcza 8.0 – świadczenie postojowe z ZUS

Tarcza 8.0 – świadczenie postojowe z ZUS

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

 

Możliwe jest uzyskanie świadczenia postojowego w kwocie 2.080 zł poprzez złożenie wniosku poprzez portal ZUS PUE, na formularzu RSP-DD8, który nie jest jeszcze dostępny.

Świadczenie można otrzymać 1-3 krotnie:

 

1 krotnie, jeżeli na dzień 30 listopada przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

– 2 krotnie w przypadku, gdy na dzień 30 listopada przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod 91.02.Z

– 3 krotnie w przypadku, gdy na dzień 30 listopada przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

 

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest spadek przychodów o co najmniej 40 % w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z przychodem:

– miesiąca poprzedniego;

– analogicznym miesiącem 2020 r.;

– wrześniem 2020 r.

Tarcza 8.0 – Dotacja 5000

Tarcza 8.0 – kogo dotyczy?

 

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z następujących form pomocy:

  1. Dotacja – 5.000 zł

Udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja jest możliwa do uzyskania 2 lub 3 krotnie.

2 krotnie, w przypadku gdy na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą z przeważającym kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z lub 91.02.Z

3 krotnie, w przypadku gdy na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

 Należy wykazać również spadek przychodów o 40 % w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z miesiącem:

– poprzednim;

– analogicznym miesiącem 2020 r.

– wrześniem 2020 r.

Dotacje z poprzednich tarcz, tj. 6.0 oraz 7.0 wliczają się do limitu.

Wniosek o jej przyznanie należy złożyć najpóźniej do 31 maja 2021 r.