zaliczki na podatek PIT komplementariuszy

Od wypłat komplementariuszom zaliczek na poczet zysku nie należy pobierać zaliczek na podatek PIT – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt: II FSK 2048/18.

Spór z organami podatkowymi powstał na gruncie pobierania zaliczek na podatek PIT od zaliczek wypłacanych komplementariuszom na poczet zysku. Spółka stała na stanowisku, iż nie jest zobowiązana do odprowadzania zaliczek od wypłacanych wspólnikom zaliczek na poczet zysku, ponieważ dopiero po zakończeniu roku obrotowego będzie wiadomo, w jakiej wysokości został przez nią osiągnięty zysk i jaki jest jej podatek dochodowy wykazany w zeznaniu rocznym CIT – 8. Zdaniem spółki, dopiero wtedy mogła pobrać podatek od zysku wypłaconego komplementariuszom.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się dyrektor KIS ani WSA w Gliwicach. Uznano bowiem, iż spółka jest zobowiązana do pobierania podatku w trakcie roku już w momencie wypłaty zaliczek na poczet zysku. Argumentowano, iż przychód komplementariusza z zysku powstaje już w momencie wypłaty zaliczki na poczet zysku już w trakcie roku podatkowego. Spółka już wtedy powinna potrącić i odprowadzić zaliczkę na podatek PIT w wysokości 19 %.

NSA zweryfikował w/w stanowisko na korzyść spółki wskazując, iż żaden przepis nie zobowiązuje jej do pobierania zaliczek na podatek PIT już w momencie wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet zysku. Wskazał, iż obowiązek pobierania podatku dochodowego (a nie zaliczek na poczet podatku PIT) wynika z art. 41 ust. 4e ustawy o PIT. Na tej podstawie prawnej spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c ustawy o PIT (czyli komandytowo-akcyjna, a także komandytowa), mają obowiązek pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy (19-proc. podatek od przychodów z udziału w zyskach osób prawnych).

Co prawda, NSA przyznał, iż z momentem wypłaty zaliczki, po stronie komplementariusza, powstaje obowiązek podatkowy. Jednakże, powstanie obowiązku podatkowego nie oznacza automatycznego obowiązku zapłaty podatku, ponieważ najpierw musi powstać zobowiązanie podatkowe.

Zatem, obowiązek podatkowy przekształca się w zobowiązanie podatkowe dopiero w chwili obliczenia dochodu spółki, ponieważ wtedy spółka ma możliwość obliczenia PIT komplementariusza, pobrania go i odprowadzenia do urzędu skarbowego.

Podsumowując stanowisko NSA w sprawie, przy wypłacie komplementariuszom zaliczek na poczet zysku w trakcie roku podatkowego, spółka nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Orzeczenie zostało wydane na gruncie sporu podatkowego ze spółką komandytowo – akcyjną, jednakże nie ulega wątpliwości, iż możliwe jest odniesienie go również do spółki komandytowej, która od stycznia br. uzyskała status podatnika CIT.

 

Sprawozdanie finansowe 2020 w spółkach komandytowych

Ministerstwo finansów opublikowało wyjaśnienia, w jakich terminach sporządzić sprawozdanie finansowe w związku z odroczeniem opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT do 30 kwietnia 2021 r.

Nowelizacja ustawy o podatku CIT spowodowała szereg problemów w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez spółki komandytowe, dlatego też Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia.

Zgodnie z informacją udostępnioną na portalu podatki.gov.pl w przypadku gdy spółka nie skorzystała z prawa odroczenia opodatkowania podatkiem CIT do 30 kwietnia 2021 r., jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego na dotychczasowych zasadach, czyli za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.

Jeśli jednak spółka skorzystała z tego prawa i zostanie objęta podatkiem CIT dopiero od 01 maja 2021 r. nie będzie miała obowiązku sporządzenia osobnego sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r., ponieważ zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. oraz ich otwarcie 01 maja 2021 r. nastąpi jedynie dla celów podatkowych. W takim przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdanie należy sporządzić za okres trwający od 01 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Kolejny rok obrotowy za który należy sporządzić sprawozdanie finansowe będzie trwał od 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a więc będzie krótszy i obejmie przedział czasowy jedynie 8 miesięcy.