schemat podatkowy mdr

Schemat podatkowy MDR – co to jest i jak go zgłosić?

Schematy podatkowe MDR stanowią ważny element prawa podatkowego, mający na celu zwiększenie transparentności działań podatników oraz zapobieganie unikaniu opodatkowania. W tym artykule przedstawiamy definicję, proces zgłaszania oraz przykłady schematów podatkowych MDR.

Co to jest schemat podatkowy MDR?

Schemat podatkowy MDR to złożony system transakcji, umów lub działań, mający na celu uniknięcie opodatkowania lub obniżenie wysokości podatków do zapłacenia. Schematy te mogą przybierać różne formy, w tym skomplikowane struktury transakcyjne, odroczenia podatkowe, ulgi i transakcje międzynarodowe. Celem jest minimalizacja podatków, często poprzez wykorzystywanie różnic w przepisach podatkowych różnych jurysdykcji.

Etapy zgłoszenia schematu podatkowego

Proces zgłaszania schematów podatkowych MDR w Polsce jest regulowany przez przepisy unijne, które zostały wdrożone do prawa krajowego państw członkowskich, w tym do polskiego

prawa podatkowego. Polskie regulacje MDR, choć stanowią implementację unijnej Dyrektywy DAC6, mają jednak znacznie szerszy zakres niż przewiduje to wskazana dyrektywa.

Obejmuje kilka kluczowych kroków:

 1. Identyfikacja schematu podatkowego: podmiot, który jest zobowiązany do zgłoszenia schematu podatkowego, musi najpierw zidentyfikować, czy jego struktura lub transakcja kwalifikuje się jako schemat podatkowy zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach MDR.
 2. Zgłoszenie schematu: jeśli struktura lub transakcja spełnia kryteria schematu podatkowego, podmiot zobowiązany do zgłoszenia musi zarejestrować się na platformie internetowej Ministerstwa Finansów i wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy, udzielając wszelkich wymaganych informacji dotyczących schematu.
 3. Przekazanie informacji: po złożeniu zgłoszenia, organy podatkowe analizują przekazane informacje. W określonych przypadkach Szef KAS wzywa do uzupełnienia braków formalnych.
 4. Kontrola i sankcje: za nieterminowe złożenie informacji o schemacie podatkowym lub za brak złożenia informacji o schemacie podatkowym przewidziane są sankcje finansowe. Kary są różnej wysokości, niektóre z nich mogą wynosić aż 10 mln złotych.

Ważne jest, aby podmioty, które są objęte obowiązkiem zgłoszenia schematów podatkowych,

świadomie przestrzegały tych przepisów, ponieważ niewypełnienie tego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Przykłady schematów podatkowych MDR

Tak naprawdę różne działania mogą być obejmowane przez ten schemat podatkowy. Przykłady takich schematów powinny być dostępne w wybranym przez przedsiębiorcę biurze podatkowym. Poniżej przykładowy schemat podatkowy, który mógłby być objęty obowiązkiem zgłoszenia w ramach MDR – Transakcje z udziałem tzw. “rajów podatkowych”:

 • Użycie spółek offshore: Firma A, zarejestrowana w kraju o wysokim opodatkowaniu, zakłada spółkę zależną B w kraju o niskim opodatkowaniu (tzw. raj podatkowy), np. na Wyspach Dziewiczych.
 • Przemieszczanie zysków: Firma A przekazuje część swoich aktywów, na przykład prawa do wykorzystania własności intelektualnej, do spółki B w rajach podatkowych. Spółka B pobiera opłaty licencyjne od firm z innych krajów w związku z korzystaniem z tych aktywów.
 • Minimalizacja podatków: Dzięki przekazaniu aktywów do spółki zarejestrowanej w kraju o niskim opodatkowaniu, firma A może zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe, ponieważ opłaty licencyjne pobierane przez spółkę B w rajach podatkowych są opodatkowane niższymi stawkami podatkowymi lub mogą korzystać z ulg podatkowych dostępnych w tych krajach.

Konsekwencje niezłożenia zgłoszenia MDR

Brak zgłoszenia schematu podatkowego MDR lub nieterminowe złożenie informacji może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Kary za niedopełnienie obowiązków mogą wynosić aż 10 mln złotych. Dlatego ważne jest, aby podmioty objęte obowiązkiem zgłoszenia przestrzegały przepisów, aby uniknąć sankcji prawnych i finansowych.

Wsparcie w zgłaszaniu schematów podatkowych

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie identyfikacji, analizy i zgłaszania schematów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki naszym usługom przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że ich działania są zgodne z prawem i uniknąć potencjalnych konsekwencji związanych z niewłaściwym zgłaszaniem MDR schematów podatkowych.

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC

opodatkowanie najmu w ramach działalności gospodarczej

Opodatkowanie najmu w ramach działalności gospodarczej – rozstrzygnięcie sporu

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 r. sygn.: II FPS 1/21 w końcu zakończyła spór o najem prywatny. Spór w zakresie sposobu opodatkowania najmu prywatnego prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą był toczony przez podatników i organy podatkowe przez wiele lat. 

Różnica stanowisk między sądami a organami podatkowymi

Różnica stanowisk sądów oraz organów podatkowych była tak szeroka, iż na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 8 stycznia 2021 roku sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. Organy podatkowe stały na stanowisku, iż prowadząc działalność gospodarczą należy przychód z prywatnego najmu składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą zakwalifikować do źródeł przychodu z działalności gospodarczej.

Wyrok NSA w sprawie opodatkowania przychodów z najmu prywatnego

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu uchwały wskazał, iż uzyskiwane przez podatników przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zalicza się bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że stanowią składnik wprowadzony przez nich do majątku związanego z działalnością gospodarczą.”

Wpływ uchwały NSA na organy podatkowe

Odnosząc się na grunt powyższego, można dojść do wniosku, iż dopiero „pstryczek w nos organom podatkowym” spowodowany podjęciem uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny spowodował racjonalizację stanowiska organów podatkowych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w ugruntowanej linii interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, którego stanowisko uwzględniające powyższą uchwałę, znalazło odzwierciedlenie między innymi w interpretacjach indywidualnych:

 • z dnia 25 października 2023 r. sygn.: 0114-KDIP3-2.4011.756.2023.2.MT; 
 • z dnia 30 listopada 2023 r. sygn.: 0115-KDIT3.4011.617.2023.2.JS; 
 • z dnia 5 stycznia 2024 r. sygn.: 0113-KDIPT2-1.4011.746.2023.2.HJ. 

Zakończenie sporu dotyczącego klasyfikacji przychodów z najmu

Reasumując choć najem prywatny należy rozliczać w formie ryczałtu, to należy uznać, iż powyższa uchwała zakończyła spór pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi w zakresie klasyfikacji przychodów z najmu.

podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców

Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców – ujęcie prawne

Absurd, który trwał przez wiele lat, w którym to organy podatkowe uznawały, iż  będąc przedsiębiorcą samo posiadanie nieruchomości kwalifikowało ją do zastosowania wyższych stawek w podatku od nieruchomości. Jednakże, z pomocą przyszła wykładnia art. 84 ustawy zasadniczej wskazująca na obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, który to naruszał prawo do posiadania własności wynikającą z art. 64  tejże ustawy. 

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 roku

W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny 24 lutego 2021 roku wydał orzeczenie sygn.: SK 39/19, wskazując, w sentencji, iż art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla przedsiębiorców

Należy to rozumieć, iż Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne obciążanie przedsiębiorców wyższą stawką podatku od nieruchomości jedynie poprzez sam fakt posiadania nieruchomości, które nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Istotą powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo istotny fakt, gdyż na gruncie art. 272 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi daje on możliwość żądania wznowienia postępowania jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją.

Podatek od nieruchomości – stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące wznowienia postępowania

Niestety jak wskazuje analiza skarg złożonych przez podatników o wznowienie postępowania wynikającą z art. 272 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny znajdując wiele argumentów oddalał skargi o wznowienie postępowania sądowego.

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, iż związek gruntu, budynku czy budowli z prowadzoną działalnością gospodarczą należy interpretować w znacznie szerszym pojęciu. Wskazanie czy posiadana nieruchomość jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, czy też np.: zostało uniemożliwione dalsze wykorzystywanie w celach działalności gospodarczej nie dyskwalifikuje jej do objęcia niższą stawką podatku od nieruchomości (III FSK 487/23), a co z tym idzie uznanie iż w sprawie nie było podstaw do stwierdzenia nadpłaty.

POLSKI ŁAD – skala podatkowa i kwota wolna

SKALA PODATKOWA

Od 1 stycznia 2022 roku zostanie podniesiony próg podatkowy. 32% podatek będzie liczony po przekroczeniu dochodów w wysokości 120 000 zł, a nie 85 528 zł jak dotychczas.

Skala podatkowa od 2022 roku będzie wyglądać następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
do 120.000 zł17% minus kwota zmniejszająca 5100 zł
ponad 120.000 zł15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Dla osób rozliczających się wg skali podatkowej (pracownicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) wzrośnie kwota wolna od podatku do 30 000 zł – podatek będzie płacony dopiero po przekroczeniu tej kwoty. W związku z tym u osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmieni się także kwota zmniejszająca podatek – wyniesie ona 425 zł miesięcznie (5 100 zł w skali roku) – aktualnie jest to kwota 43,76 zł miesięcznie.

Procedura OSS, zgłoszenie VIU-R, deklaracja VIU-D-1

Procedura OSS, zgłoszenie VIU-R, deklaracja VIU-D-1

 

 1. Co to?

Jest to unijna procedura skierowana do przedsiębiorców realizujących sprzedaż wysyłkową do krajów UE (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) zapewniająca zapłatę podatku VAT w państwie przeznaczenia bez udziału sprzedawcy.

W procedurze VAT-OSS deklarujemy wyłącznie sprzedaż zagraniczną na terenie UE i nie uwzględniamy w niej sprzedaży krajowej.

 1. Kto podlega?

Każdy przedsiębiorca realizujący sprzedaż wysyłkową do osób prywatnych, który w roku podatkowym osiągnął łączną wartość sprzedaży netto z tego tytułu do krajów UE przekraczającą 10 tys. EUR lub 42 tys. zł.

Do podanych progów kwotowych zliczamy wszystkie dostawy na terenie UE, oznacza to, że nie ma osobnych limitów dla każdego kraju UE.

 1. Przekroczenie jednego z progów – skutki

Realizowanie kolejnej transakcji sprzedaży po przekroczeniu jednego z progów oznacza, że sprzedaż musi być opodatkowana podatkiem VAT i właściwą stawka obowiązującą w kraju członkowskim dostawy. Do momentu przekroczenia progów sprzedaż do krajów UE jest traktowana jako sprzedaż krajowa.

Stawki podatku VAT obowiązujące w krajach członkowskich są podane na stronie Komisji Europejskiej https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_pl.htm#shortcut-7

Celem uniknięcia konieczności składania deklaracji VAT w każdym kraju członkowskim realizowanej dostawy wprowadzono rozwiązanie, którym jest procedura VAT-OSS.

Rejestracja powinna nastąpić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono wskazane progi.

 1. Jak działa VAT-OSS – przelewy do US tylko w EUR

Procedura VAT-OSS jest szczególną procedurą unijną rozliczania VAT, która umożliwia rozliczenie należnego podatku VAT różnych państw w jednym państwie identyfikacji. Przedsiębiorca składa jedną deklarację obejmującą wszystkie transakcje polegające na sprzedaży towarów do odbiorców w krajach UE ze stawką VAT właściwą dla kraju dostawy i dokonuje jednorazowej zapłaty podatku VAT na rzecz fiskusa kraju identyfikacji. Środki przekazywane do urzędu skarbowego będą wpłacane w walucie euro. Kwoty nie podlegają zaokrągleniu. Podatnicy przekazują dokładną kwotę. Następnie to już organy skarbowe państw członkowskich UE dokonują między sobą rozliczeń w podatku VAT z tytułu transakcji sprzedaży na odległość przez przedsiębiorców.

Procedura OSS powinna stanowić znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy będą realizowani sprzedaż wysyłkową w UE, gdyż wciąż będą mogli rozliczać się z rodzimym urzędem skarbowym, bez konieczności rejestracji i składania deklaracji VAT w krajach realizowanej dostawy.

 1. Jak się zarejestrować

Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczenia VAT dokonuje się za pośrednictwem formularza VIU-R, który jest składany do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Naczelnik, w przypadku spełnienia przesłanek, potwierdzi zarejestrowanie do procedury unijnej wysyłając e-mail na adres wskazany w zgłoszeniu.

 1. Kwartalne deklaracje

 W ramach procedury VAT-OSS składa się kwartalne deklaracje, do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Zgodnie z treścią art. 130c ustawy o VAT podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT , do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce. Wtedy składa się deklarację zerową.

 Deklaracji nie można złożyć przed zakończeniem kwartału.

Podatek VAT będzie rozliczany w osobnej deklaracji VIU-D. Nie będzie on uwzględniany w pliku JPK-V7.

 1. Punkt Kompleksowej Obsługi

 Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do uruchomienia systemu elektronicznego w ramach procedury VAT-OSS (Punkt Kompleksowej Obsługi), który umożliwi elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim sprzedaży towarów na odległość w UE oraz złożenie deklaracji i opłacenie należnego podatku VAT za całą sprzedaż w jednej, elektronicznej deklaracji.

 1. Brak możliwości odliczenia podatku VAT

 Procedura VAT-OSS nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupów. Celem dochodzenia zwrotu podatku VAT koniecznym będzie skorzystanie z procedury VAT-REF.