Sprawozdanie finansowe 2020 w spółkach komandytowych

Ministerstwo finansów opublikowało wyjaśnienia, w jakich terminach sporządzić sprawozdanie finansowe w związku z odroczeniem opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT do 30 kwietnia 2021 r.

Nowelizacja ustawy o podatku CIT spowodowała szereg problemów w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez spółki komandytowe, dlatego też Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia.

Zgodnie z informacją udostępnioną na portalu podatki.gov.pl w przypadku gdy spółka nie skorzystała z prawa odroczenia opodatkowania podatkiem CIT do 30 kwietnia 2021 r., jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego na dotychczasowych zasadach, czyli za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.

Jeśli jednak spółka skorzystała z tego prawa i zostanie objęta podatkiem CIT dopiero od 01 maja 2021 r. nie będzie miała obowiązku sporządzenia osobnego sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r., ponieważ zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. oraz ich otwarcie 01 maja 2021 r. nastąpi jedynie dla celów podatkowych. W takim przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdanie należy sporządzić za okres trwający od 01 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Kolejny rok obrotowy za który należy sporządzić sprawozdanie finansowe będzie trwał od 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a więc będzie krótszy i obejmie przedział czasowy jedynie 8 miesięcy.

 

ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – CIT ESTOŃSKI

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU

część IV – CIT ESTOŃSKI

 

Od początku 2021 r. wprowadzono tzw. „estoński CIT”. Rozwiązanie to przewiduje brak obowiązku zapłaty podatku do czasu wypłaty zysku ze spółki na rzecz wspólników.

Skorzystanie z tego rozwiązania zostanie uzależnione od spełnienia przez firmy określonych warunków:

 • obrotów nie przekraczających 100 mln zł,
 • zatrudniania co najmniej 3 pracowników,
 • dochodu z działalności operacyjnej (produkcja, handel, usługi) generującej co najmniej połowę przychodów,
 • wspólnikami muszą być osoby fizyczne,
 • podatnik jest podatnikiem CIT,
 • podatnik jest spółką kapitałową,
 • nie posiadają udziałów, akcji, czy ogółu praw i obowiązków w innych  podmiotach,
 • wykazują nakłady inwestycyjne,

przy czym wszystkie te warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. Decyzja o skorzystaniu z tego rozwiązania byłaby dobrowolna, przy czym minimalny okres korzystania z tej formy opodatkowania ma wynosić 4 lata, z możliwością przedłużenia tego okresu.

Korzystanie z Estońskiego CIT będzie jednak obwarowane obowiązkiem ponoszenia odpowiednio wysokich nakładów inwestycyjnych na niektóre fabrycznie nowe środki trwałe, z wyłączeniem wydatków finansowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego i dotyczących samochodów osobowych, które przez okres stosowania preferencji powinny wzrosnąć o 15 % w stosunku do wartości posiadanych środków trwałych w okresie 2 letnim (nie mniej niż 20 tys. PLN) lub 33 % w stosunku do posiadanych środków trwałych w okresie czteroletnim (nie mniej niż 50 tys. PLN) – każdego roku.

Z estońskiego CIT nie skorzystają spółki komandytowe oraz inne spółki osobowe.

ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – CIT W SPÓŁKACH KOMANDYTOWYCH

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU

Część II – CIT – SPÓŁKI KOMANDYTOWE

 

Co to oznacza?

Od 1 stycznia 2021 roku każda spółka komandytowa będzie opodatkowana identycznie jak między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przychody będą opodatkowane dwukrotnie tj. zarówno na poziomie spółki komandytowej, jak i na poziomie wspólników (komplementariusz i komandytariusz).

 

Jaka wysokość podatku CIT na poziomie spółki komandytowej?

Spółka komandytowa osiągająca przychody do 2 000 000 EUR będzie opodatkowana stawką 9%. Spółki komandytowe osiągające wyższe przychody niż 2 000 000 EUR będą opodatkowane stawką 19%.

 

Opodatkowanie wspólników?

Dochody komplementariuszy i komandytariuszy będą opodatkowane tak jak wszystkie przychody uzyskane z tytułu udziałów w osobach prawnych tj. według stawki 19%.

 

Podatek komplementariusza będzie umniejszany o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki komandytowej i podatku należnego od dochodu tej spółki.

 

Komandytariusze będą mieli prawo do skorzystania ze zwolnienia w kwocie 50% przychodów uzyskanego z udziału w spółce komandytowej, ale nie więcej niż 60 000 zł. WAŻNE: zwolnienie nie dotyczy większości spółek komandytowych, ponieważ nie można go stosować w sytuacji, gdy komandytariusz będzie:

 1. posiadał bezpośrednio lub pośrednio ponad 5 % udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej;
 2. członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej;
 3. podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Symulacja opodatkowania w PLN:

 

Rok Dochód spółki komandytowej CIT

(19 %)

Zysk PIT
komandytariusza
(90 % udziału w zysku)
CIT
komplementariusza(10 % udziału w zysku)
Łączna wysokość podatków
2020 10.000.000 zł 0 zł 10.000.000 zł 1.710.000 zł 190.000 zł 1.900.000 zł
2021 10.000.000 zł 1.900.000 zł 8.100.000 zł 1.385.100 zł 0 zł 3.285.100 zł
Rok Dochód spółki komandytowej CIT

(9 %)

Zysk PIT

komandytariusza (90 % udziału w zysku)

CIT komplementariusza (10 % udziału w zysku) Łączna wysokość podatków
2020 1.000.000 zł 0 zł 1.000.000 zł 171 000 zł 19.000 zł 190.000 zł
2021 1.000.000 zł 90.000 zł 910.000 zł 155.610 zł 8.290 zł 253.900 zł

 

Czy istnieje możliwość opóźnienia zmiany?

Tak, spółki komandytowe mogą postanowić o nabyciu statusu podatnika podatku CIT od 1 maja 2021 roku. Te, które tego nie zrobią staną się podatnikami podatku CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

Estoński CIT w Sejmie

Estoński CIT w Sejmie

Do Sejmu trafił projekt ustawy zakładający wprowadzenie do systemu podatkowego Estońskiego CIT-u. Rozwiązanie to przewiduje przesunięcie terminu zapłaty podatku od zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową do momentu wypłaty przez nią dywidendy. Wtedy zysk zostanie opodatkowany CIT oraz podatkiem od dywidendy na poziomie wspólników. Według projektu, podleganie pod to rozwiązanie będzie miało charakter dobrowolny, a więc przedsiębiorcy sami zdecydują czy ta forma opodatkowania będzie dla nich korzystna czy też nie.

W polskiej wersji możliwość skorzystania z tego rozwiązania została obwarowana wieloma warunkami:

 • – wartość obrotów, która nie może przekroczyć 100 mln zł;
 • – zakaz posiadania udziałów w innych podmiotach;
 • – obowiązek zatrudniania co najmniej trzech pracowników;
 • – wymóg, by przychody pasywne nie przewyższały przychodów z działalności operacyjnej;
 • – wymóg inwestowania;
 • – wspólnikami spółki są tylko osoby fizyczne.

Spółki będą mogły skorzystać z estońskiego CIT na 4 – letnie okresy. Istnieje możliwość kontynuacji takiego sposobu rozliczania CIT w dalszych latach, przy czym wybór w tym zakresie należeć będzie do spółki.

Korzystanie z Estońskiego CIT będzie jednak obwarowane obowiązkiem ponoszenia odpowiednio wysokich nakładów, na poziomie 15 % i 33 %, przez czas trwania preferencji odpowiednio w ciągu 2 lub 4 lat, na niektóre fabrycznie nowe środki trwałe (np. zakup komputerów, maszyn, paneli fotowoltaicznych), z wyłączeniem wydatków finansowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego i dotyczących samochodów osobowych. W katalogu inwestycji nie przewidziano również wydatków ponoszonych na wartości materialne i prawne, co może utrudnić skorzystanie z Estońskiego CIT podmiotom inwestującym w oprogramowanie, patenty czy know-how czy spółkom technologicznym.

Z Estońskiego CIT nie skorzystają również spółki komandytowe oraz inne spółki osobowe. Rozwiązanie to jest bowiem szykowane tylko dla spółek kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Spółki komandytowe, które chciałyby skorzystać z takiego rozwiązania musiałyby przekształcić się w spółki kapitałowe, jednakże taka operacja jest obwarowana podatkiem od dochodu z przekształcenia – co czyni ją w całości nieopłacalną.

Prace nad projektem trwają i chociaż zmiana miała być impulsem inwestycyjnym dla firm, to jednak przedsiębiorcy liczyli na wiele więcej. Wyłączenie spółek osobowych spod tej formy opodatkowania, a także szereg wymogów nałożonych na firmy, mogą zniechęcić przedsiębiorców do korzystania z tej formy opodatkowania.