ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – RYCZAŁT

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU

część III – RYCZAŁT

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku obejmą podatników korzystających lub zainteresowanych skorzystaniem z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Limit umożliwiający wybór ryczałtu zostanie podwyższony z kwoty 250 tys. EUR do kwoty 2 mln EUR dla przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Tak więc możliwość skorzystania z ryczałtu obejmie znacznie większą grupę podatników.

Jedna z większych zmian dotyczy przedstawicieli wolnych zawodów, dla których ryczałt od przychodów ewidencjonowanych został obniżony z 20% do 17%. Zmiana zatem dotyczy przedstawicieli wielu zawodów jak prawnicy, lekarze, tłumacze przysięgli, inżynierowie, itd.

Natomiast stawka ryczałtu dla pozostałych przedsiębiorców (tj. nieświadczących usług w ramach wolnych zawodów) wynosząca do tej pory 17% zostaje obniżona do poziomu 15%. Ryczałt ten dotyczy między innymi programistów, doradztwo księgowe, usługi reklamowe, doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe, usługi fotograficzne, itd.

Świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem będzie opodatkowane stawką 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz stawką 12,5% przychodów od przychodów ponad kwotę 100.000 zł.

W wypadku świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 10% przychodów.

 Ryczałt ewidencjonowany z tytułu najmu

Przestaje mieć znaczenie kwestia ilości wynajmowanych mieszkań i ewentualnego prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie. Nowelizacja zrównuje pozycje wszystkich wynajmujących i to niezależnie od charakteru najmu. Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy wynajmujący będą mogli opodatkować przychody osiągane z najmu ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz stawką 12,5% przychodów od przychodów ponad kwotę 100.000 zł. Tożsame zasady będą miały zastosowanie w przypadku wynajmu pojazdów.

 

ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – CIT W SPÓŁKACH KOMANDYTOWYCH

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU

Część II – CIT – SPÓŁKI KOMANDYTOWE

 

Co to oznacza?

Od 1 stycznia 2021 roku każda spółka komandytowa będzie opodatkowana identycznie jak między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przychody będą opodatkowane dwukrotnie tj. zarówno na poziomie spółki komandytowej, jak i na poziomie wspólników (komplementariusz i komandytariusz).

 

Jaka wysokość podatku CIT na poziomie spółki komandytowej?

Spółka komandytowa osiągająca przychody do 2 000 000 EUR będzie opodatkowana stawką 9%. Spółki komandytowe osiągające wyższe przychody niż 2 000 000 EUR będą opodatkowane stawką 19%.

 

Opodatkowanie wspólników?

Dochody komplementariuszy i komandytariuszy będą opodatkowane tak jak wszystkie przychody uzyskane z tytułu udziałów w osobach prawnych tj. według stawki 19%.

 

Podatek komplementariusza będzie umniejszany o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki komandytowej i podatku należnego od dochodu tej spółki.

 

Komandytariusze będą mieli prawo do skorzystania ze zwolnienia w kwocie 50% przychodów uzyskanego z udziału w spółce komandytowej, ale nie więcej niż 60 000 zł. WAŻNE: zwolnienie nie dotyczy większości spółek komandytowych, ponieważ nie można go stosować w sytuacji, gdy komandytariusz będzie:

  1. posiadał bezpośrednio lub pośrednio ponad 5 % udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej;
  2. członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej;
  3. podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Symulacja opodatkowania w PLN:

 

Rok Dochód spółki komandytowej CIT

(19 %)

Zysk PIT
komandytariusza
(90 % udziału w zysku)
CIT
komplementariusza(10 % udziału w zysku)
Łączna wysokość podatków
2020 10.000.000 zł 0 zł 10.000.000 zł 1.710.000 zł 190.000 zł 1.900.000 zł
2021 10.000.000 zł 1.900.000 zł 8.100.000 zł 1.385.100 zł 0 zł 3.285.100 zł
Rok Dochód spółki komandytowej CIT

(9 %)

Zysk PIT

komandytariusza (90 % udziału w zysku)

CIT komplementariusza (10 % udziału w zysku) Łączna wysokość podatków
2020 1.000.000 zł 0 zł 1.000.000 zł 171 000 zł 19.000 zł 190.000 zł
2021 1.000.000 zł 90.000 zł 910.000 zł 155.610 zł 8.290 zł 253.900 zł

 

Czy istnieje możliwość opóźnienia zmiany?

Tak, spółki komandytowe mogą postanowić o nabyciu statusu podatnika podatku CIT od 1 maja 2021 roku. Te, które tego nie zrobią staną się podatnikami podatku CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – ULGA NA ZŁE DŁUGI

W związku ze zmianami prawno podatkowymi wchodzącymi w życie w 2021 roku rozpoczynamy cykl:

“Obowiązki podatników i zmiany prawno podatkowe w 2021 roku”

Część I – ULGA NA ZŁE DŁUGI

ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKU DOCHODOWYM – PRZEKROCZENIE TERMINU 90 DNI

Zgodnie z artykułem 26i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztu uzyskania przychodów faktury, które są nieuregulowane powyżej 90 dni od upływu daty płatności.

Oznacza to, że wszystkie faktury nieopłacone, których termin upłynął (90 dni) nie będą mogły zostać zaksięgowane w koszty. Inaczej mówiąc oznacza to konieczność wyksięgowania z kosztów takich faktur.

 ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKU VAT – PRZEKROCZENIE TERMINU 90 DNI

Analogiczna sytuacja jak w podatku dochodowym (zgodnie z  art. 89b ustawy o VAT) zachodzi w podatku VAT. W momencie przekroczenia 90 dni od daty wyznaczonej przez kontrahenta płatności, dłużnik ma obowiązek korekty podatku naliczonego o kwotę nieuregulowanej zaległości. Korekta odliczonego VAT-u powinna być wykazana w deklaracji za okres, w którym upływa wspomniany termin. W momencie spłaty zadłużenia możliwe jest ponowne odliczenie (w całości lub proporcjonalnie do kwoty zapłaty) VAT-u skorygowanego w danej transakcji.