Tarcza 8.0 – Dotacja 5000

Tarcza 8.0 – kogo dotyczy?

 

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z następujących form pomocy:

 1. Dotacja – 5.000 zł

Udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja jest możliwa do uzyskania 2 lub 3 krotnie.

2 krotnie, w przypadku gdy na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą z przeważającym kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z lub 91.02.Z

3 krotnie, w przypadku gdy na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

 Należy wykazać również spadek przychodów o 40 % w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z miesiącem:

– poprzednim;

– analogicznym miesiącem 2020 r.

– wrześniem 2020 r.

Dotacje z poprzednich tarcz, tj. 6.0 oraz 7.0 wliczają się do limitu.

Wniosek o jej przyznanie należy złożyć najpóźniej do 31 maja 2021 r.

 

PFR 2.0 – dodatkowe kody PKD

PFR 2.0 – poszerzono listę kodów PKD

02 lutego 2021 r. Rada Ministrów rozszerzyła Tarczę PFR 2.0 o dodatkowe 9 kodów PKD. Szanse ubiegania się o dotacje zyskają przedsiębiorcy działający m. in. w branżach: sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia, pralniczej czy dotyczącej działalności klubów sportowych.

Tym samym lista kodów PKD, które uprawniają do ubiegania się o subwencję zwiększyła się z 45 do 54.

Poniżej dodane Kody:

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
85.59.A Nauka języków obcych;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej. Kody podlegają weryfikacji na bazie rejestru KRS bądź CEiDG, przy czym by otrzymać pomoc przedsiębiorca musi wykonywać działalność w zakresie co najmniej jednego kodu PKD na dzień 31 grudnia 2019 r., 01 listopada 2020 r. oraz złożenia wniosku o subwencję. Nie musi to być ten sam kod w trzech datach, a wystąpienie jednego w każdym wskazanym powyżej terminie, uprawnia do otrzymania subwencji. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy zmiana kodu została zgłoszona przez przedsiębiorcę w terminie 7 dniu od zaistnienia zmiany.

Jak wskazuje PFR możliwość złożenia wniosku o subwencję w ramach nowych kodów PKD powinna być udostępniona przez banki uczestniczące w Tarczy Finansowej PFR 2.0 od piątku, tj. 05.02.2021 r.

Tarcza finansowa PFR 2.0

Tarcza finansowa PFR 2

Już od 15 stycznia 2021 r. ruszy nowa odsłona Tarczy finansowej PFR. Pomocą zostaną objęte mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branżach najmocniej dotkniętych przez pandemię, w tym m. in.: drukarska, turystyczna, gastronomiczna, artystyczna, hotelowa, wystawiennicza, fitness, rozrywkowa.

Uzyskanie pomocy będzie uzależnione od spełnienia warunków, które są różne w zależności od skali prowadzonej działalności. W przypadku Mikroprzedsiębiorców konieczne jest :

 • złożenie elektronicznie za pośrednictwem banku przez osobę uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorstwa wniosku w terminie od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. ;
 • wykazanie spadku obrotów o co najmniej 30 % w okresie IV – XII.2020 lub IV kwartale 2020 r.;
 • zatrudnianie od 1 – 9 pracowników;
 • posiadanie określonego w Regulaminie PFR 2.0 PKD, weryfikowanego na podstawie baz CEiDG oraz KRS.

Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny natomiast spełnić następujące warunki:

 • złożyć elektronicznie za pośrednictwem banku przez osobę uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorstwa wniosek w terminie od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. ;
 • wykazać spadek obrotów o co najmniej 30 % w okresie IV – XII.2020 lub IV kwartale 2020 r.;
 • zatrudniać od 10 – 249 pracowników;
 • posiadać określone w Regulaminie PFR 2.0 PKD, weryfikowany na podstawie baz CEiDG oraz KRS.

Kwota subwencji będzie uzależniona od spadku obrotów danego przedsiębiorstwa i w przypadku mikroprzedsiębiorców będzie to kwota:

 • 18.000 zł na jednego pracownika, przy spadku obrotów od 30 % do 60 %
 • 36.000 zł na jednego pracownika, przy spadku obrotów powyżej 60 %

max. 324.000 zł, nie więcej niż 72.000 zł na jednego pracownika z Tarczy PFR 1.0 oraz Tarczy PFR 2.0

Natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw:

 • subwencja wypłacana w kwocie do 70 % straty brutto (przed podatkiem) za miesiące XI.2020 – III.2021 (przy czym I-III.2021 na podstawie prognozy);

max 3,5 mln, nie więcej niż 144.000 zł na jednego pracownika z Tarczy PFR 1.0 oraz Tarczy PFR 2.0

Z informacji podanej na stronie internetowej PFR 2.0 wynika, iż do wniosku będzie konieczne dołączenie następujących dokumentów:

 • pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprocesowanie danych przez organ podatkowy i przekazanie danych do PFR (do 7 dni)
 • prognozy straty za miesiące: I-III.2021
 • dokumentu potwierdzający umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy

Regulamin Tarczy finansowej PFR 2.0 zostanie opublikowany do 15 stycznia 2021 r., ale już teraz można zapoznać się z ogólnymi założeniami, które dostępne są na stronie internetowej: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp.

Pomoc dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR

W związku z kryzysem wywołanym działaniem wirusa SARS-CoV-2 firmy, niezależnie od branży i wielkości muszą zmagać się z trudnościami, polegającymi przede wszystkim na zachowaniu płynności finansowej przy jednoczesnym obniżeniu obrotów.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania utracie płynności przez duże firmy oraz MŚP jest wystąpienie o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowaną przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Biuro Prawno – Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o. w ramach swojej działalności oferuje pomoc firmom, które są zainteresowane zgłoszeniem się po wsparcie do Funduszu.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków, a także konsultacje i pomoc prawną.

Dzięki Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm można uzyskać finansowanie płynnościowe pod różnymi postaciami (pożyczka, nabycie należności lub wierzytelności, obligacje, gwarancje), finansowanie preferencyjne, stanowiące pożyczkę na pokrycie szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo w związku z epidemią COVID-19 oraz finansowanie inwestycyjne polegające na nabywaniu lub obejmowaniu instrumentów kapitałowych przedsiębiorstw przez PFR.

Z programu mogą skorzystać:

– duże firmy, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników (zatrudnienie całkowite w grupie kapitałowej), lub których obrót jest wyższy niż 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym

– MŚP, które zatrudniają powyżej 150 pracowników z wyłączeniem właściciela (stan na 31.12.2019r.), ich roczny obrót za rok 2019 przekroczył 100 mln PLN i luka finansowa przekracza 3,5 mln PLN.

PFR przewidział także dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, a także przyznaje sobie możliwość oceny sytuacji przedsiębiorstwa, na podstawie której będzie przyznawana pomoc

Eksperci Biura Prawno – Rachunkowego Maciej Skorupiński Sp. z o.o. na bieżąco monitorują informacje płynące z PFR na temat warunków oraz terminów naboru wniosków, dzięki czemu pomogą rzetelnie przygotować wymagane dokumenty.

Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci niezbędnych informacji.