ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – CIT ESTOŃSKI

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU

część IV – CIT ESTOŃSKI

 

Od początku 2021 r. wprowadzono tzw. „estoński CIT”. Rozwiązanie to przewiduje brak obowiązku zapłaty podatku do czasu wypłaty zysku ze spółki na rzecz wspólników.

Skorzystanie z tego rozwiązania zostanie uzależnione od spełnienia przez firmy określonych warunków:

  • obrotów nie przekraczających 100 mln zł,
  • zatrudniania co najmniej 3 pracowników,
  • dochodu z działalności operacyjnej (produkcja, handel, usługi) generującej co najmniej połowę przychodów,
  • wspólnikami muszą być osoby fizyczne,
  • podatnik jest podatnikiem CIT,
  • podatnik jest spółką kapitałową,
  • nie posiadają udziałów, akcji, czy ogółu praw i obowiązków w innych  podmiotach,
  • wykazują nakłady inwestycyjne,

przy czym wszystkie te warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. Decyzja o skorzystaniu z tego rozwiązania byłaby dobrowolna, przy czym minimalny okres korzystania z tej formy opodatkowania ma wynosić 4 lata, z możliwością przedłużenia tego okresu.

Korzystanie z Estońskiego CIT będzie jednak obwarowane obowiązkiem ponoszenia odpowiednio wysokich nakładów inwestycyjnych na niektóre fabrycznie nowe środki trwałe, z wyłączeniem wydatków finansowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego i dotyczących samochodów osobowych, które przez okres stosowania preferencji powinny wzrosnąć o 15 % w stosunku do wartości posiadanych środków trwałych w okresie 2 letnim (nie mniej niż 20 tys. PLN) lub 33 % w stosunku do posiadanych środków trwałych w okresie czteroletnim (nie mniej niż 50 tys. PLN) – każdego roku.

Z estońskiego CIT nie skorzystają spółki komandytowe oraz inne spółki osobowe.