Brexit a kody w JPK_VAT

Irlandia Północna nadal z oznaczeniem GB w JPK_V7

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniem okresu przejściowego, Zjednoczone Królestwo stało się krajem trzecim, do którego nie znajduje zastosowania wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Inaczej jest z terytorium Irlandii Północnej, do której do 2024 r. znajdą zastosowanie dotychczasowe zasady. Mimo tego faktu, Ministerstwo potwierdziło, iż względem również Irlandii Północnej wszystkie transakcje w ramach struktury JPK_V7M, JPK_V7K oraz JPK_FA(3) powinny być oznaczone kodem GB.

Brexit – brytyjskie firmy w Polsce

Brexit – brytyjskie firmy jednak bez przedstawiciela podatkowego.

Z opublikowanego 12 lutego 2021 r. projektu rozporządzenia wynika, iż brytyjskie firmy prowadzące interesy w Polsce, nie będą zobowiązane do ustanowienia na terytorium RP przedstawiciela podatkowego, celem wykonywania obowiązków w zakresie rozliczeń dotyczących podatku VAT. Wcześniej taki obowiązek został wprowadzony przepisem art. 18 a) znowelizowanej ustawy o VAT.

Wyłączenie ze stosowania wymogów w zakresie ustanowienia przedstawiciela na potrzeby rozliczeń podatku VAT przewiduje art. 204 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.), i jest możliwe do zastosowania gdy istnieją ramy prawne w zakresie współpracy Państw na rzecz zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze podatku VAT. W odniesieniu do Wielkiej Brytanii takie regulacje prawne istnieją, stąd wyłączenie firm brytyjskich spod obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego może im pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej po brexicie.

Z projektu wynika, iż rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, ze skutkiem wstecznym, na dzień 01 stycznia 2021 r.

ZMIANY W 2021 ROKU – BREXIT – SKUTKI VAT

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU

część VI – BREXIT – SKUTKI VAT

 

Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania przestanie być formalnie członkiem Unii Europejskiej, co ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców prowadzący wymianę handlową z tym krajem.

Brexit spowoduje bowiem znaczne zwiększenie barier w handlu towarami. Przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową z Wielką Brytanią będą w zależności od kierunku przepływu towarów uznawani za importerów bądź eksporterów (w rozumieniu przepisów celnych).  Od stycznia 2021 r. formalności celne wymagane na mocy prawa Unii będą miały zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE z Wielkiej Brytanii lub wywożonych z tego obszaru celnego do Wielkiej Brytanii. Od 2021 r., aby dopełnić formalności celnych, przedsiębiorcy UE będą zobowiązani, m. in.:

  • posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI;
  • numery EORI wydawane przez Wielką Brytanię nie będą ważne w UE;
  • przedsiębiorcy mający siedzibę w Wielkiej Brytanii i zamierzający prowadzić przywóz do UE będą musieli uzyskać unijny numer EORI lub wyznaczyć w niektórych przypadkach przedstawiciela celnego;
  • nie będą ważne pozwolenia dla upoważnionych przedsiębiorców ani inne pozwolenia wydane przez Wielką Brytanię
  • towary przywożone do Wielkiej Brytanii lub z niej wywożone zostaną objęte procedurą celną.

Wraz z zakończeniem okresu przejściowego, tj. z dniem 31 grudnia 2020 r. przestanie obowiązywać preferencyjne traktowanie towarów. Po tym dniu, aby towary będące przedmiotem wymiany były traktowane jako preferencyjne, będzie konieczne wykazanie ich pochodzenia. Towary niespełniające wymogów dotyczących pochodzenia będą objęte należnościami celnymi. Ponadto, towary z Wielkiej Brytanii będą traktowane jako niepochodzące w rozumieniu unijnych uzgodnień preferencyjnych. Nie będą stosowane we wzajemnym handlu formalne dowody pochodzenia.

Znaczące zmiany wystąpią na gruncie podatku VAT. Transakcje dotyczące wymiany handlowej przestaną być kwalifikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie/dostawa towarów, a w ich miejsce będą miały zastosowanie transakcje import/eksport. Przy sprzedaży towarów do UK nowo obowiązujące zasady obligują przedsiębiorców do opodatkowania tych transakcji jak przy eksporcie, czyli z zastosowaniem 0 % stawki VAT. Import i eksport będzie wymagał dokonania odprawy celnej.

Podobnie jak teraz w przypadku sprzedaży usług poza UE, faktury wystawiane będą ze stawką „nie podlega” i adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Przy zakupie usługi z UK, transakcja taka będzie traktowana jako import usług i przedsiębiorcy będą mogli stosować odliczenia VAT jak przy odwrotnym obciążeniu.

Zmiany, które nastąpią od 01 stycznia 2021 r. nie mają jednak zastosowania do transakcji z dostawcami z Irlandii Północnej, ponieważ nie jest już sygnatariuszem traktatu o Brexit.