Brexit – brytyjskie firmy w Polsce

Brexit – brytyjskie firmy jednak bez przedstawiciela podatkowego.

Z opublikowanego 12 lutego 2021 r. projektu rozporządzenia wynika, iż brytyjskie firmy prowadzące interesy w Polsce, nie będą zobowiązane do ustanowienia na terytorium RP przedstawiciela podatkowego, celem wykonywania obowiązków w zakresie rozliczeń dotyczących podatku VAT. Wcześniej taki obowiązek został wprowadzony przepisem art. 18 a) znowelizowanej ustawy o VAT.

Wyłączenie ze stosowania wymogów w zakresie ustanowienia przedstawiciela na potrzeby rozliczeń podatku VAT przewiduje art. 204 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.), i jest możliwe do zastosowania gdy istnieją ramy prawne w zakresie współpracy Państw na rzecz zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze podatku VAT. W odniesieniu do Wielkiej Brytanii takie regulacje prawne istnieją, stąd wyłączenie firm brytyjskich spod obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego może im pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej po brexicie.

Z projektu wynika, iż rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, ze skutkiem wstecznym, na dzień 01 stycznia 2021 r.

Tags: