ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU – CZĘŚĆ I

NEWSLETTER ZMIAN W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU (cz.I)

Zmiana opodatkowania spółek komandytowych

29 października Sejm uchwalił projekt ustawy zmieniającej ustawy o podatku dochodowym zakładający opodatkowanie spółek komandytowych.

Na czym polega zmiana?

Zmiana polega na zbliżeniu zasad opodatkowania spółek komandytowych i spółek kapitałowych. Aktualna wersja projektowanych zmian przewiduje, iż wypłata zysku na rzecz komandytariusza spółki komandytowej podlegać będzie opodatkowaniu (podobnie jak wypłata dywidendy). Przewidziano, co prawda, możliwość częściowego zwolnienia przychodów komandytariusza, lecz jego konstrukcja powoduje, iż znaczenie tego rozwiązania jest niewielkie.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia powstanie w przypadku, gdy komandytariusz nie będzie:

  1. posiadał bezpośrednio lub pośrednio ponad 5 % udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej;
  2. członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej;
  3. podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

U większości podmiotów warunki te nie zostaną spełnione, dlatego też zwolnienie ma charakter iluzoryczny.

W przypadku komplementariuszy spółek komandytowych, zakładane jest stosowanie takich samych zasad, jak w przypadku komplementariuszy spółek komandytowo – akcyjnych. Możliwe będzie odliczenie od podatku od dywidendy kwoty CIT zapłaconej przez Spółkę komandytową, w części przypadającej na komplementariusza (zgodnie z jego udziałem w zysku).

Różnicę w opodatkowaniu spółek komandytowych w relacji 2020/2021 przedstawia poniższa tabela.

Rok Dochód spółki komandytowej

CIT
(19 %)

Zysk

PIT komandytariusza (90 % udziału w zysku)

CIT komplementariusza (10 % udziału w zysku

Łączna wysokość podatków

2020

1.000.000 zł

0 zł

1.000.000 zł

171.000 zł

9.000 zł

180.000 zł

2021

1.000.000 zł

190.000 zł

810.000 zł

138.510 zł

0 zł

328 510 zł

Według projektu wypłata zysków ze spółki komandytowej na rzecz komandytariusza od dnia wejścia w życie nowelizacji nie powinna podlegać opodatkowaniu daniną solidarnościową.

Od kiedy?

W założeniu projektu zmiany mają wejść w życie od 01 stycznia 2021 r., przy czym spółki będą mogły podjąć decyzję o stosowaniu zmienionych przepisów dopiero od 01 maja 2021 r., co może pozwolić większej liczbie przedsiębiorców przygotować się do przewidywanych zmian.