ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU – CZĘŚĆ I

NEWSLETTER ZMIAN W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU (cz.I)

Zmiana opodatkowania spółek komandytowych

29 października Sejm uchwalił projekt ustawy zmieniającej ustawy o podatku dochodowym zakładający opodatkowanie spółek komandytowych.

Na czym polega zmiana?

Zmiana polega na zbliżeniu zasad opodatkowania spółek komandytowych i spółek kapitałowych. Aktualna wersja projektowanych zmian przewiduje, iż wypłata zysku na rzecz komandytariusza spółki komandytowej podlegać będzie opodatkowaniu (podobnie jak wypłata dywidendy). Przewidziano, co prawda, możliwość częściowego zwolnienia przychodów komandytariusza, lecz jego konstrukcja powoduje, iż znaczenie tego rozwiązania jest niewielkie.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia powstanie w przypadku, gdy komandytariusz nie będzie:

  1. posiadał bezpośrednio lub pośrednio ponad 5 % udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej;
  2. członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej;
  3. podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

U większości podmiotów warunki te nie zostaną spełnione, dlatego też zwolnienie ma charakter iluzoryczny.

W przypadku komplementariuszy spółek komandytowych, zakładane jest stosowanie takich samych zasad, jak w przypadku komplementariuszy spółek komandytowo – akcyjnych. Możliwe będzie odliczenie od podatku od dywidendy kwoty CIT zapłaconej przez Spółkę komandytową, w części przypadającej na komplementariusza (zgodnie z jego udziałem w zysku).

Różnicę w opodatkowaniu spółek komandytowych w relacji 2020/2021 przedstawia poniższa tabela.

Rok Dochód spółki komandytowej

CIT
(19 %)

Zysk

PIT komandytariusza (90 % udziału w zysku)

CIT komplementariusza (10 % udziału w zysku

Łączna wysokość podatków

2020

1.000.000 zł

0 zł

1.000.000 zł

171.000 zł

9.000 zł

180.000 zł

2021

1.000.000 zł

190.000 zł

810.000 zł

138.510 zł

0 zł

328 510 zł

Według projektu wypłata zysków ze spółki komandytowej na rzecz komandytariusza od dnia wejścia w życie nowelizacji nie powinna podlegać opodatkowaniu daniną solidarnościową.

Od kiedy?

W założeniu projektu zmiany mają wejść w życie od 01 stycznia 2021 r., przy czym spółki będą mogły podjąć decyzję o stosowaniu zmienionych przepisów dopiero od 01 maja 2021 r., co może pozwolić większej liczbie przedsiębiorców przygotować się do przewidywanych zmian.

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych od 2021 r.

Na środę, tj. 07 października br. przewidziano w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej m. in. zasady opodatkowania spółek komandytowych. Status podatnika podatku dochodowego zyskają spółki komandytowe, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Obecnie przepisy przewidują opodatkowanie spółek komandytowych tylko na poziomie wspólników. Po nowelizacji, w większości przypadków opodatkowanie wystąpi dwa razy: na poziomie spółki oraz wspólników. Opodatkowanie będzie się różnić w zależności od roli wspólnika w spółce. W przypadku wspólnika odpowiadającego za zobowiązania spółki bez ograniczenia (komplementariusza) odliczy on od swojego PIT, podatek dochodowy zapłacony przez spółkę. Przykładowo, jeżeli spółka zapłaci CIT na poziomie 9 % (jak dla małego podatnika), to komplementariusz będzie zobowiązany, w momencie wypłaty zysku, do zapłaty 10 % podatku dochodowego. Łączne opodatkowanie z tego tytułu wyniesie więc 19 %. Wskazać przy tym należy, iż możliwość zastosowania odliczenia przez komplementariusza ustanie w przypadku niewypłacenia przez spółkę zysku w ciągu 5 lat.

19 % stawką podatku od dywidendy zostaną również objęte przychody komandytariusza, dla którego przewidziano:

  • – kwotę wolną na poziomie 50 % przychodów komandytariusza, nie więcej niż 60.000 zł rocznie uzyskanych przez niego z jednej spółki, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • – zwolnienie z opodatkowania w przypadku, gdy powiązania pomiędzy wspólnikami nie wskazują na „optymalizacyjny cel” utworzenia Spółki, za który uznano zmniejszenie zobowiązań podatkowych w Polsce;
  • – rezygnację ze stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z uczestnictwem komandytariusza w zysku w spółce komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru.

Trzeba mieć na uwadze, że ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa powyżej, nie będzie mógł skorzystać każdy. Nie będzie ono przysługiwało komandytariuszom posiadającym równocześnie co najmniej 5 % udziałów w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej. Ze zwolnienia nie skorzysta również komandytariusz, który pełni funkcję członka zarządu:

  • – w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w podmiotach będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej;
  • – w spółce posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5 % udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w podmiotach będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej

a także komandytariusz, który:

  • – jest podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki będącej udziałowcem komplementariusza, np. małżonek, krewny, powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo).

Projekt nowelizacji rozszerza krąg podmiotów objętych podatkiem CIT również o niektóre spółki jawne, tj. te, w których organom podatkowym nie ujawniono lub nie zostaną ujawnieni wspólnicy spółki.

Termin wejścia nowelizacji w życie, zgodnie z projektem przewidziano na dzień 01. stycznia 2021 r. Przedsiębiorcom pozostało więc niewiele czasu na przygotowanie się do nadchodzących zmian.