Ryczałt dla przychodów z wynajmu

Wybór ryczałtu dla przychodów z wynajmu. Przedsiębiorcy mają czas do 22.02.2021 r.

 

Podatnicy uzyskujący w ramach działalności gospodarczej przychody z wynajmu mogą płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W poprzednich latach nie było w ogóle takiej możliwości, ponieważ ryczałt mogli wybrać tylko podatnicy dokonujący wynajmu majątku prywatnego.

Obecnie stawki z tytułu ryczałtu wynoszą 8,5 % przychodów oraz 12,5 % w przypadku nadwyżki ponad 100 tys. zł. Jedynym ograniczeniem jest limit przychodów uprawniający do zastosowania ryczałtu, który wynosi 2 mln euro.

Przedsiębiorcy na wybór tej formy opodatkowania mają czas do dziś, tj. do 22.02.2021 r. i muszą dopełnić następujących formalności:

 • złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego stosowne oświadczenie bądź
 • wysłać zgłoszenie za pomocą formularza CEiDG – 1.

Brak zgłoszenia oznacza utratę możliwości stosowania ryczałtu.

Inne zasady obowiązują przy tzw. najmie prywatnym. Wtedy wystarczy jedynie wpłata podatku na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Takie postępowanie znajduje swój wyraz w art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905). W przepisie tym wskazano, iż dokonanie pierwszej wpłaty ryczałtu oznacza wybór tej formy opodatkowania, a zatem na osobach wynajmujących w ramach majątku prywatnego nie ciążą żadne inne obowiązki – wybór tej formy opodatkowania dokonuje się automatycznie, co jest znacznym uproszczeniem systemu podatkowego.

Ryczałt jako forma opodatkowania w 2021 roku

Do 20 lutego 2021 r. jest czas na zmianę i wybór ryczałtu jako formy opodatkowania

 W 2020 r. z ryczałtu mogły skorzystać osoby fizyczne, których przychód uzyskany z prowadzonej działalności nie przekroczył kwoty 250 tys. euro lub pochodził z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej bądź jawnej, a przychód z tej działalności nie przekroczył 250 tys. euro. Od 01 stycznia 2021 r. limit został podniesiony do 2 mln euro.

Niektóre branże są jednak wyłączone z możliwości stosowania ryczałtu, jak np. właściciele aptek, czy handlujący częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Na zmianach skorzystają osoby wykonujące wolne zawody, których katalog został znacznie poszerzony. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wolnych zawodów zalicza się: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Ustawa wskazuje jednak, że do wolnych zawodów nie zalicza się osób wykonujących wolny zawód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych o podobnym charakterze.

Wyżej wymienione osoby mają prawo do skorzystania z ryczałtu od przychodu, ze stawką 17 %. Pozostali powinni sprawdzić czy nie obowiązuje ich inna stawka podatkowa. W w/w ustawie zmieniono bowiem liczbę stawek objętych ryczałtem. W 2021 r. wynoszą:

 • – 7 % dla wolnych zawodów – tylko tych wymienionych wyżej,
  – 15 % – dla świadczenia niektórych usług,
  – 10 % – dla świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
  – 8,5 % – do kwoty przychodu 100 tys. zł w zakresie najmu prywatnego,
  – 5,5 % – m.in. dla działalności wytwórczej, robót budowlanych,
  – 3 % – dla działalności gastronomicznej (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.) oraz
  – 2 % – dla sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Termin na zgłoszenie zmiany formy opodatkowania upływa 20 lutego 2021 r., przy czym z uwagi na fakt, iż jest to sobota – termin na formalne zgłoszenie jest do 22 lutego 2021 r. Zgłoszenie zmiany jest możliwe elektronicznie przez portal CEiDG. W takim przypadku należy wypełnić formularz CEiDG-1.

W przypadku zmiany, opłacanie ryczałtu będzie konieczne już od stycznia 2021 r.