Ryczałt dla przychodów z wynajmu

Wybór ryczałtu dla przychodów z wynajmu. Przedsiębiorcy mają czas do 22.02.2021 r.

 

Podatnicy uzyskujący w ramach działalności gospodarczej przychody z wynajmu mogą płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W poprzednich latach nie było w ogóle takiej możliwości, ponieważ ryczałt mogli wybrać tylko podatnicy dokonujący wynajmu majątku prywatnego.

Obecnie stawki z tytułu ryczałtu wynoszą 8,5 % przychodów oraz 12,5 % w przypadku nadwyżki ponad 100 tys. zł. Jedynym ograniczeniem jest limit przychodów uprawniający do zastosowania ryczałtu, który wynosi 2 mln euro.

Przedsiębiorcy na wybór tej formy opodatkowania mają czas do dziś, tj. do 22.02.2021 r. i muszą dopełnić następujących formalności:

  • złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego stosowne oświadczenie bądź
  • wysłać zgłoszenie za pomocą formularza CEiDG – 1.

Brak zgłoszenia oznacza utratę możliwości stosowania ryczałtu.

Inne zasady obowiązują przy tzw. najmie prywatnym. Wtedy wystarczy jedynie wpłata podatku na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Takie postępowanie znajduje swój wyraz w art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905). W przepisie tym wskazano, iż dokonanie pierwszej wpłaty ryczałtu oznacza wybór tej formy opodatkowania, a zatem na osobach wynajmujących w ramach majątku prywatnego nie ciążą żadne inne obowiązki – wybór tej formy opodatkowania dokonuje się automatycznie, co jest znacznym uproszczeniem systemu podatkowego.