Opakowania w Niemczech. Obowiązki związane z końcem pierwszego roku funkcjonowania systemu VerpackG

W styczniu minie rok od rozpoczęcia funkcjonowania zmodyfikowanego systemu rejestracji odpadów  (opakowań od towarów) wprowadzanych na terytorium RFN tzw. (VerpackungsgesetzVerpackG).

Należy pokrótce przypomnieć, iż obowiązek rejestracji w systemie, opłacenia umowy z odbiorcą, dotyczy wszystkich przypadków sprzedaży (także wysyłkowej) na terytorium RFN, w sytuacji, gdy produkt ze względu na jego specyfikę ( a tak jest z 99% przypadków) posiada własne opakowanie jednostkowe, m.in. takie jak: pudełko, folia, butelka, karton czy nawet po prostu papier.

W związku z upływem pierwszego roku działania zmodyfikowanego systemu odbioru odpadów w Niemczech, przed polskimi przedsiębiorcami, którzy wprowadzali i nadal zamierzają, tj. w roku 2020, wprowadzać odpady z opakowań na terytorium Niemiec stoją dwa podstawowe wyzwania.

Po pierwsze, w przypadku przedsiębiorstw, które zamierzają kontynuować swoją działalność operacyjną – sprzedaż towarów u naszych zachodnich sąsiadów, istnieje konieczność:

  1. zadeklarowania w systemie ilości planowanych do wprowadzenia opakowań w roku 2020
  2. zawarcia umowy o odbiór tych opakowań z jednym z uprawnionych przedsiębiorstw.

Natomiast drugi obowiązek tyczy się konieczności dokonania z początkiem roku 2020, rozliczenia faktycznej ilości wprowadzonych odpadów (opakowań po sprzedawanych towarach) w roku 2019. W tym celu z jednej strony należy dokonać aktualizacji zadeklarowanych wcześniej wartości w systemie centralnym (Zentrale Stelle – ZSVR), poprzez platformę internetową. Z drugiej strony koniecznym jest także aktualizacja danych u przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa o odbiór odpadków i ewentualne opłacanie nadwyżkowej ilości wprowadzanych opakowań w stosunku do pierwotnie zadeklarowanej ilości.

W związku z faktem, iż cześć przedsiębiorstw pomimo formalnego obowiązku nie dokonała jeszcze rejestracji, a pozostała część przedsiębiorców nie dokonuje ekspansji na rynek niemiecki ze względu na obawy związane z działaniem systemu oraz obowiązkami z niego wynikającymi,  wyjaśniamy zasady działania systemu VerpackG.

  1. Podstawowym obowiązekiem podmiotu wprowadzającego opakowania jest konieczność rejestracji w systemie centralnym (Zentrale Stelle – ZSVR) wszystkich przedsiębiorstw wprowadzających towary w opakowaniach jednostkowych na terytorium RFN z dniem 1 stycznia 2019 roku. Brak rejestracji w systemie oznacza po pierwsze brak możliwości legalnego wprowadzania towarów na terytorium RFN; po drugie, bardzo wysokie kary finansowe (do 100.000 euro) dla przedsiębiorców, którzy nie rejestrując się w systemie centralnym będą wprowadzali opakowania jednostkowe na terytorium RFN.
  2. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony przez podmiot wprowadzający opakowania na terytorium RFN jest zawarcie umowy ze specjalnym przedsiębiorstwem, które zobowiązuje się do odbioru i przetworzenia jednostkowych opakowań takiego przedsiębiorcy wprowadzonych na terytorium RFN. A więc rejestracja w systemie centralnym nie jest w praktyce wypełnieniem wszystkich obowiązków prawnych, gdyż zarejestrowanie w systemie centralnym i wprowadzenie opakowań do RFN, ale bez zawarcia wskazanej umowy skutkuje możliwością nałożenia kary do 200.000 euro.
  3. W ramach zawieranej umowy dochodzi do deklarowania ilości i rodzaju opakowań wprowadzanych do obrotu na terytorium RFN, która to informacja musi znaleźć się także po 1 stycznia 2019 w systemie centralnym. Co istotne po zakończonym każdym roku kalendarzowym wszystkie podmioty wprowadzające opakowania na rynek niemiecki będą zobowiązane do złożenia raportu z faktycznie wprowadzonych opakowań w systemie centralnym i ewentualnie dokonania dopłat na rzecz podmiotu z którym została zawarta umowa na odbiór i przetwarzanie opakowań.

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, przedsiębiorca który nie dokona rejestracji w systemie, a będzie próbował wprowadzać opakowania jednostkowe na rynek niemiecki będzie robił to nielegalnie, a więc zgodnie z przepisami VerpackG nie będzie mógł legalnie sprzedawać w RFN swoich produktów, gdyż ich sprzedaż będzie zakazana.

Biuro – Prawno Rachunkowe Macieja Skorupińskiego sp. z o.o. oferuje Państwu niezbędną pomoc przy procesie rejestracji w systemie centralnym, ale także w zakresie wsparcia w zawarciu umowy z uczestnikiem systemu uprawnionym do odbioru Państwa opakowań oraz raportowania ilości opakowań deklarowanych i faktycznie wprowadzanych do systemu. Zachęcamy Państwa do kontaktu w przypadku pytań z Państwa strony.

Przypominamy, iż jest to obowiązek prawny, którego nieprzestrzeganie może skończyć się nałożeniem bardzo wysokich kar finansowych przez władze niemieckie. W przypadku przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności od stycznia 2020 roku, rejestracja w systemie i umowa powinna zostać zawarta przed końcem roku 2019

Opakowania w Niemczech. Zasady stosowania nowych przepisów, a regulacje polskie.

Prawo niemieckie (VerpackG) zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców wprowadzających opakowania na terytorium Niemiec do rejestracji w systemie deklarowania ilości wprowadzanych opakowań (Zentrale Stelle – ZSVR) oraz zawarcia umowy z upoważnionym przedsiębiorstwem na odbiór opakowań – odpadów.

Pierwszym formalnym obowiązkiem jest zarejestrowanie jednostki wprowadzającej odpady w systemie centralnym poprzez elektroniczny system LUCID. Podmiot jest zobowiązany zidentyfikować się w owym systemie, wskazać także marki (brandy) pod jakimi wprowadza swoje produkty na terytorium RFN oraz co najważniejsze potwierdzając fakt zawarcia umowy o odbiór opakowań, deklarując jednocześnie ilości i rodzaje opakowań (odpadów), które planuje wprowadzić na terytorium Niemiec w danym roku. Brak rejestracji w systemie oznacza jednocześnie brak możliwości legalnego wprowadzania swoich produktów na terytorium Niemiec oraz narażenie się na karę w wysokości 100.000 euro, za każdorazowe naruszenie.

Drugim obowiązkiem jest zawarcie umowy z jednym z uprawnionych do odbioru opakowań przedsiębiorstw. Do zawarcia wskazanej umowy koniecznym jest zadeklarowanie ilości odpadów planowanych do wprowadzenia na terytorium RFN w danym roku oraz opłacenie usługi odbioru opakowań. Rejestracja w systemie centralnym, przy jednoczesnym braku zawarcia wskazanej umowy jest także poważnym naruszeniem prawa, co może ostatecznie skończyć się nałożeniem kary w wysokości do 200.000 euro.

Jak pokazuje doświadczenie pierwszych miesięcy obowiązywania nowego prawa nadal wielu polskich przedsiębiorców wprowadzających opakowania ( traktowane jako odpady) na terytorium Niemiec w dalszym ciągu nie wykonało obowiązku rejestracji w systemie odpadów RFN, ani nie zawało wymaganej prawem umowy na ich odbiór. Jest to bardzo ryzykowne podejście, gdyż w przypadku ustalenia przez władze niemieckie łamania ich prawa krajowego, kary które mogą być nałożone zagrażają prowadzeniu całej działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na pewną praktykę stosowaną przez niektórych polskich przedsiębiorców polegającą na próbie wwozu powrotnego do Polski opakowań (odpadów), które powstały w związku z dostawą towarów na terytorium RFN. Takie działanie przedsiębiorców jest często motywowane chęcią uniknięcia konieczności rejestracji w systemie niemieckim oraz ponoszenia opłat związanych z odbiorem odpadów (opakowań) na terytorium Niemiec.

Jednakże w takich przypadkach dochodzi do naruszenia polskich przepisów prawnych, gdyż wwozu takich odpadów konieczny jest jego zgłoszenie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, co jest działaniem czasochłonnym i wymagającym podejmowania dodatkowych działań przez przedsiębiorcę, gdyż dopiero po uzyskaniu potwierdzenia ze strony GIOŚ możliwym jest wwóz tych odpadów na terytorium Polski. Takie działania, bez wymaganego zgłoszenia mogą stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny, a przede wszystkim być podstawą wymierzenia kary administracyjnej przez polskie organy ochrony środowiska nawet do 500 000 zł. Dlatego też rozwiązaniem najbardziej racjonalnym z perspektywy polskiego przedsiębiorcy wysyłającego towary w opakowaniach do RFN będzie rejestracja w niemieckim systemie odpadów i zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór.

Wprowadzone prawo (VerpackG) zostało skonstruowane w taki sposób, aby uszczelnić system i uniemożliwić zjawisko nazywane „free riding”, a więc korzystanie z możliwości sprzedaży produktów w RFN, ale bez ponoszenia konsekwencji związanych z kosztami zbierania i recyklingu opakowań.

Biuro – Prawno Rachunkowe Maciej Skorupiński sp. z o.o. oferuje Państwu niezbędną pomoc przy procesie rejestracji w systemie centralnym, ale także w zakresie wsparcia w zawarciu umowy z uczestnikiem systemu uprawnionym do odbioru Państwa opakowań oraz raportowania ilości opakowań deklarowanych i faktycznie wprowadzanych do systemu.

 

Opakowania w Niemczech. Nowe obowiązki.

Nowe prawo dotyczące opakowań w Niemczech. Nowe wyzwania i obowiązki dla przedsiębiorców wprowadzających towary na rynek niemiecki

1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowe niemieckie prawo odnoszące się do systemu opakowań używanych do produktów wprowadzanych na rynek niemiecki (VerpackungsgesetzVerpackG). Nie są to zupełnie nowe regulacje, gdyż już wcześniej został wprowadzony tzw. system dualny, który formalnie zobowiązywał przedsiębiorców do zawierania umów z upoważnionymi podmiotami, tak aby zapewnić zbieranie i recykling materiałów opakowaniowych z ich produktów sprzedawanych na rynku niemieckim.

Jednakże dotychczasowy system nie do końca spełniał swoją rolę, gdyż wiele podmiotów formalnie zobowiązanych do podpisywania wymaganych umów, nie wywiązywało się z tego obowiązku, a więc wprowadzali opakowania na rynek niemiecki nie ponoszą kosztów ich zbierania i recyklingu. Tym samym zaszła konieczność dokonania reform, w wyniku których poprzez system kar administracyjnych zapewni się realizację nałożonych obowiązków prawnych związanych z zarządzeniem opakowaniami.

Istotą przyjętych proekologicznych rozwiązań, jest z jednej strony zobowiązanie przedsiębiorców wprowadzających towary na rynek niemiecki w opakowaniach przeznaczonych dla odbiorców końcowych do zapłaty za utylizowanie/ recykling tych opakowań. Jednocześnie jednak poprzez właśnie ową niedogodność finansową skłonienie ich do przemyślenia sposobu opakowywania towarów, tak aby był on bardziej ekologiczny, a w konsekwencji, aby w przyszłości np. wprowadzać mniejszą ilość czy masę opakowań na rynek niemiecki.

  1. Podstawowym obowiązek podmiotu wprowadzającego opakowania jest konieczność rejestracji w systemie centralnym (Zentrale Stelle – ZSVR) wszystkich przedsiębiorstw wprowadzających towary w opakowaniach jednostkowych na terytorium RFN z dniem 1 stycznia 2019 roku. Brak rejestracji w systemie oznacza po pierwsze brak możliwości legalnego wprowadzania towarów na terytorium RFN; po drugie, bardzo wysokie kary finansowe (do 100.000 euro) dla przedsiębiorców, którzy nie rejestrując się w systemie centralnym będą wprowadzali opakowania jednostkowe na terytorium RFN.
  2. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony przez podmiot wprowadzający opakowania na terytorium RFN jest zawarcie umowy ze specjalnym przedsiębiorstwem, które zobowiązuje się do odbioru i przetworzenia jednostkowych opakowań takiego przedsiębiorcy wprowadzonych na terytorium RFN. A więc rejestracja w systemie centralnym nie jest w praktyce wypełnieniem wszystkich obowiązków prawnych, gdyż zarejestrowanie w systemie centralnym i wprowadzenie opakowań do RFN, ale bez zawarcia wskazanej umowy skutkuje możliwością nałożenia kary do 200.000 euro.
  3. W ramach zawieranej umowy dochodzi do deklarowania ilość i rodzaju opakowań wprowadzanych do obrotu na terytorium RFN, która to informacja musi znaleźć się także po 1 stycznia 2019 w systemie centralnym. Co istotne po zakończonym każdym roku kalendarzowym wszystkie podmioty wprowadzające opakowania na rynek niemiecki będą zobowiązane do złożenia raportu z faktycznie wprowadzonych opakowań w systemie centralnym i ewentualnie dokonania dopłat na rzecz podmiotu z którym została zawarta umowa na odbiór i przetwarzanie opakowań.

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, przedsiębiorca który nie dokona rejestracji w systemie a będzie próbował wprowadzać opakowania jednostkowe na rynek niemiecki będzie robił to nielegalnie, a więc zgodnie z przepisami VerpackG nie będzie mógł legalnie sprzedawać w RFN swoich produktów, gdyż ich sprzedaż będzie zakazana.

Najważniejsze obowiązki wynikające z VerpackG, takie jak rejestracja w systemie centralnym czy raportowanie o ilości i rodzaju wprowadzonych opakowań mogą być dokonane tylko przez podmiot wprowadzający opakowania na rynek niemiecki, a więc nie można ich dokonać przez przedstawiciela w imieniu takiego przedsiębiorcy.

Wprowadzone prawo zostało skonstruowane w taki sposób, aby uszczelnić system i uniemożliwić zjawisko nazywane „free riding”, a więc korzystanie z możliwości sprzedaży produktów w RFN, ale bez ponoszenia konsekwencji związanych z kosztami zbierania i recyklingów opakowań produktów.

Biuro – Prawno Rachunkowe Macieja Skorupińskiego sp. z o.o. oferuje Państwu niezbędną pomoc przy procesie rejestracji w systemie centralnym, ale także w zakresie wsparcia w zawarciu umowy z uczestnikiem systemu uprawnionym do odbioru Państwa opakowań oraz raportowania ilości opakowań deklarowanych i faktycznie wprowadzanych do systemu.