doradztwo prawne dla biznesu

Opakowania w Niemczech. Nowe obowiązki.

Nowe prawo dotyczące opakowań w Niemczech. Nowe wyzwania i obowiązki dla przedsiębiorców wprowadzających towary na rynek niemiecki

1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowe niemieckie prawo odnoszące się do systemu opakowań używanych do produktów wprowadzanych na rynek niemiecki (VerpackungsgesetzVerpackG). Nie są to zupełnie nowe regulacje, gdyż już wcześniej został wprowadzony tzw. system dualny, który formalnie zobowiązywał przedsiębiorców do zawierania umów z upoważnionymi podmiotami, tak aby zapewnić zbieranie i recykling materiałów opakowaniowych z ich produktów sprzedawanych na rynku niemieckim.

Jednakże dotychczasowy system nie do końca spełniał swoją rolę, gdyż wiele podmiotów formalnie zobowiązanych do podpisywania wymaganych umów, nie wywiązywało się z tego obowiązku, a więc wprowadzali opakowania na rynek niemiecki nie ponoszą kosztów ich zbierania i recyklingu. Tym samym zaszła konieczność dokonania reform, w wyniku których poprzez system kar administracyjnych zapewni się realizację nałożonych obowiązków prawnych związanych z zarządzeniem opakowaniami.

Istotą przyjętych proekologicznych rozwiązań, jest z jednej strony zobowiązanie przedsiębiorców wprowadzających towary na rynek niemiecki w opakowaniach przeznaczonych dla odbiorców końcowych do zapłaty za utylizowanie/ recykling tych opakowań. Jednocześnie jednak poprzez właśnie ową niedogodność finansową skłonienie ich do przemyślenia sposobu opakowywania towarów, tak aby był on bardziej ekologiczny, a w konsekwencji, aby w przyszłości np. wprowadzać mniejszą ilość czy masę opakowań na rynek niemiecki.

  1. Podstawowym obowiązek podmiotu wprowadzającego opakowania jest konieczność rejestracji w systemie centralnym (Zentrale Stelle – ZSVR) wszystkich przedsiębiorstw wprowadzających towary w opakowaniach jednostkowych na terytorium RFN z dniem 1 stycznia 2019 roku. Brak rejestracji w systemie oznacza po pierwsze brak możliwości legalnego wprowadzania towarów na terytorium RFN; po drugie, bardzo wysokie kary finansowe (do 100.000 euro) dla przedsiębiorców, którzy nie rejestrując się w systemie centralnym będą wprowadzali opakowania jednostkowe na terytorium RFN.
  2. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony przez podmiot wprowadzający opakowania na terytorium RFN jest zawarcie umowy ze specjalnym przedsiębiorstwem, które zobowiązuje się do odbioru i przetworzenia jednostkowych opakowań takiego przedsiębiorcy wprowadzonych na terytorium RFN. A więc rejestracja w systemie centralnym nie jest w praktyce wypełnieniem wszystkich obowiązków prawnych, gdyż zarejestrowanie w systemie centralnym i wprowadzenie opakowań do RFN, ale bez zawarcia wskazanej umowy skutkuje możliwością nałożenia kary do 200.000 euro.
  3. W ramach zawieranej umowy dochodzi do deklarowania ilość i rodzaju opakowań wprowadzanych do obrotu na terytorium RFN, która to informacja musi znaleźć się także po 1 stycznia 2019 w systemie centralnym. Co istotne po zakończonym każdym roku kalendarzowym wszystkie podmioty wprowadzające opakowania na rynek niemiecki będą zobowiązane do złożenia raportu z faktycznie wprowadzonych opakowań w systemie centralnym i ewentualnie dokonania dopłat na rzecz podmiotu z którym została zawarta umowa na odbiór i przetwarzanie opakowań.

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, przedsiębiorca który nie dokona rejestracji w systemie a będzie próbował wprowadzać opakowania jednostkowe na rynek niemiecki będzie robił to nielegalnie, a więc zgodnie z przepisami VerpackG nie będzie mógł legalnie sprzedawać w RFN swoich produktów, gdyż ich sprzedaż będzie zakazana.

Najważniejsze obowiązki wynikające z VerpackG, takie jak rejestracja w systemie centralnym czy raportowanie o ilości i rodzaju wprowadzonych opakowań mogą być dokonane tylko przez podmiot wprowadzający opakowania na rynek niemiecki, a więc nie można ich dokonać przez przedstawiciela w imieniu takiego przedsiębiorcy.

Wprowadzone prawo zostało skonstruowane w taki sposób, aby uszczelnić system i uniemożliwić zjawisko nazywane „free riding”, a więc korzystanie z możliwości sprzedaży produktów w RFN, ale bez ponoszenia konsekwencji związanych z kosztami zbierania i recyklingów opakowań produktów.

Biuro – Prawno Rachunkowe Macieja Skorupińskiego sp. z o.o. oferuje Państwu niezbędną pomoc przy procesie rejestracji w systemie centralnym, ale także w zakresie wsparcia w zawarciu umowy z uczestnikiem systemu uprawnionym do odbioru Państwa opakowań oraz raportowania ilości opakowań deklarowanych i faktycznie wprowadzanych do systemu.