ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU CZĘŚĆ II

NEWSLETTER ZMIAN W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU (cz.II)

Estoński CIT

Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie od początku 2021 r. tzw. „Estońskiego CIT-u”. Rozwiązanie to przewiduje brak obowiązku zapłaty podatku do czasu wypłaty zysku ze spółki na rzecz wspólników.

Skorzystanie z tego rozwiązania zostanie uzależnione od spełnienia przez firmy określonych warunków:

  • obrotów nie przekraczających 50 mln zł,
  • zatrudniania co najmniej 3 pracowników,
  • dochodu z działalności operacyjnej (produkcja, handel, usługi) generującej co najmniej połowę przychodów,
  • wspólnikami są osoby fizyczne,
  • są podatnikami CIT – spółki z.o.o. i S.A.,
  • nie posiadają udziałów, akcji czy ogółu praw i obowiązków w innych podmiotach,
  • wykazują nakłady inwestycyjne,

przy czym wszystkie te warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. Decyzja o skorzystaniu z tego rozwiązania byłaby dobrowolna, przy czym minimalny okres korzystania z tej formy opodatkowania ma wynosić 4 lata, z możliwością przedłużenia tego okresu.

Korzystanie z Estońskiego CIT będzie jednak obwarowane obowiązkiem ponoszenia odpowiednio wysokich nakładów, na poziomie 15 % i 33 %, przez czas trwania preferencji odpowiednio w ciągu 2 lub 4 lat, na niektóre fabrycznie nowe środki trwałe, z wyłączeniem wydatków finansowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego i dotyczących samochodów osobowych.

Z Estońskiego CIT nie skorzystają spółki komandytowe oraz inne spółki osobowe. Rozwiązanie to jest bowiem szykowane tylko dla spółek kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych