Ważne zmiany w delegowaniu pracowników za granicę od 30 lipca 2020 roku.

W dniu 30 lipca 2020 roku zaczynają obowiązywać przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, dalej jako: Dyrektywa.

Niemcy zamierzają stosować Dyrektywę od pierwszego dnia jej obowiązywania co może oznaczać dla polskich przedsiębiorców konieczność natychmiastowego zgłaszania pracowników delegowanych do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Wprowadzony zostaje 12-miesięczny okres delegowania pozwalający na stosowanie względem pracowników jedynie minimalnych warunków zatrudnienia obowiązujących w danym państwie przyjmującym i nieobligujący do opłacania składek ubezpieczenia społecznego w kraju przyjmującym. Termin 12-miesięczny w uzasadnionych sytuacjach będzie mógł zostać przedłożony do 18 miesięcy. Po 12 miesiącach delegowania względem pracownika delegowanego pracodawca będzie zobowiązany do stosowania przepisów prawa państwa przyjmującego, a nie jedynie w zakresie zapewnienia minimalnych warunków zatrudnienia obowiązujących na terenie państwa przyjmującego. Zatem oprócz wynagrodzenia podstawowego pracownikowi będą przysługiwały wszelkie dodatkowe składniki wynagrodzenia obowiązujące na terenie kraju przyjmującego.

Termin 12 miesięcy będzie miał moc wsteczną, a okres ten będzie naliczany od momentu rozpoczęcia delegowania. Oznacza to, iż jeśli delegowanie rozpoczęło się ponad 12 miesięcy wcześniej niż 30 lipca 2020 roku i trwa do dziś, to wobec delegowanych pracowników należy stosować pełne warunki zatrudnienia od razu.

Kolejnym problemem jest zliczanie okresu delegowania. Okres delegowania będzie naliczany każdorazowo od początku, o ile tylko, delegowanie nie będzie miało na celu wykonania tego samego zadania w tym samym miejscu w ramach tej samej umowy. Decydował będzie stan faktyczny wykonywanego zadania.

Rotacja pracownikami w ramach tego samego zadania nie spowoduje uniknięcia obowiązku stosowania przepisów określających warunki zatrudnienia w państwie przyjmującym, gdyż okresy pracy będą zliczane.

Dyrektywa nie ma zastosowania dla pracowników transportu drogowego. Przewoźnicy zostaną objęci przepisami tzw. Pakietu mobilności, który zacznie obowiązywać w 2022 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do umówienia konsultacji z naszymi specjalistami z zakresu delegowania pracowników:

tel. 61 865 70 54

biuro@skorupinski.pl