Polski Ład 2.0 – czyli nowelizacja zmian podatkowych

W dniu 9 czerwca 2022 roku Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w większości wchodzą w życie od dnia 1 lipca 2022 roku.

Co się zmienia?

1. Mniejszy PIT i mniejsza kwota zmniejszająca podatek

Od 1 lipca 2022 roku podatnicy rozliczający się na skali podatkowej do czasu przekroczenia pierwszego progu podatkowego (120.000 zł – ten pozostaje bez zmian) będą opodatkowani stawką 12% zamiast dotychczasowych 17%. Zmianie ulega też kwota zmniejszająca podatek – zamiast dotychczasowych 5100 zł będzie to 3600 zł, co wynika ze zmniejszone stawki podatku. Oznacza to, że kwota wolna od podatku dla podatników rozliczających się na skali pozostaje bez zmian tj. nadal będzie to 30.000 zł.

2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej. W jej miejsce wprowadzono obniżoną stawkę PIT tj. 12%. Wprowadzono jednak możliwość skorzystania z ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu za 2022 rok jeżeli jej zastosowanie okazałoby się korzystniejsze dla podatnika niż skorzystanie ze stawki 12%.

3. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej

Dla podatników rozliczających się liniowo, ryczałtem lub w formie karty podatkowej wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej jako kosztu uzyskania przychodu. Zmiana nie dotyczy podatników rozliczających się na skali.

Podatnicy rozliczający się liniowo nie mogą odliczyć więcej niż 8700 zł w roku podatkowym.

Podatnicy rozliczający się ryczałtem będą mogli obniżyć przychody o 50% składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej będą mogli obniżyć o kwotę stanowiącą 19% składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne w roku podatkowym.

4. Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok na zasady ogólne

Podatnicy rozliczający się ryczałtem lub podatnikiem liniowym zyskają dodatkową możliwość zmiany formy opodatkowania za rok podatkowy 2022.

Ryczałtowcy muszą to zrobić do 22 sierpnia 2022 roku poprzez złożenie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Liniowcy są uprawnieni do zmiany formy opodatkowania do dnia 30 kwietnia 2023 roku, ponieważ mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym za 2022 rok.

Zmiana formy opodatkowania dotyczy wyłącznie roku 2022. W kolejnych latach pozostają niezmienione zasady tj. podatnik może wybrać formę opodatkowania na początku roku.

5. Koniec z ulgą dla samotnych rodziców, ale większa kwota wolna od podatku

Samotni rodzice będą mogli rozliczać się wraz z dzieckiem co oznacza powrót do zasad obowiązujących przed wprowadzeniem polskiego ładu.

Osoba samotnie wychowująca dziecko będzie korzystała z kwoty wolnej od podatku w wysokości 45.000 zł, a jeżeli przynajmniej jedno z dzieci ma orzeczony stopień niepełnosprawności to kwota ta będzie podwyższona do 60.000 zł.

6. Ulga na zabytki – zgoda konserwatora na prace

Ulga na zabytki będzie obowiązywać w dalszym ciągu, ale aby z niej skorzystać koniecznym będzie uzyskania zgody konserwatora zabytków na prowadzenie prac oraz zaświadczenie konserwatora potwierdzające wykonanie prac.

7. Wszystkie deklaracje do końca kwietnia

Ryczałtowcy i podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej uzyskują te same uprawnienia co liniowcy i podatnicy na skali w zakresie rozliczeń rocznych tj. do 30 kwietnia kolejnego roku

8. Brak kary dla pracodawcy za nierzetelnego pracownika

Błędny pobór podatku dokonany na podstawie fałszywego oświadczenia pracownika nie będzie rodził odpowiedzialności po stronie  pracodawcy.

POLSKI ŁAD – szybki zwrot VAT i ulga na terminal

ULGA PRZY WPROWADZANIU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO – SZYBKI ZWROT VAT I ULGA NA TERMINAL

Szybszy zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych. Podatnik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 15 dni, licząc od terminu na złożenie deklaracji, jeżeli w okresie ostatnich 3 miesięcy:

 1. zaewidencjonował co najmniej 80% sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą, a Centralnym Repozytorium Kas;
 2. zaewidencjonował co najmniej 65% (od 1.01.2024r. – 80%)  sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym także przelewu bankowego.

Ponadto, aby otrzymać przyspieszony zwrot VAT, należy spełnić dodatkowe warunki:

 1. przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas sprzedaży, wraz z podatkiem, nie będzie mogła być niższa niż 50 000 zł za każdy okres rozliczeniowy;
 2. kwota zwrotu VAT nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas w danym okresie rozliczeniowym;
 3. kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w bieżącej deklaracji, nie będzie mogła przekraczać 3 000 zł;
 4. podatnik, przez poprzednie 12 miesięcy, będzie musiał być zarejestrowany jako czynny płatnik VAT, składać deklaracje oraz prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących umożliwiających połączenie i przesyłanie danych do CRK;
 5. podatnik przez 3 miesiące poprzedzające ubieganie się o przyspieszony zwrot VAT będzie musiał posiadać rachunek ujawniony na tzw. „białej liście”.

Co ważne, do weryfikacji warunków zwrotu VAT w terminie 15-dniowym, nie będzie wymagane przekazywanie przez podatników dodatkowych danych, w tym potwierdzających spełnienie progu płatności bezgotówkowych w obrotach zewidencjowanych przy użyciu kas rejestrujących online, w tym wirtualnych. Zmiany mają opierać się na założeniu, że istniejące narzędzia analityczne jakimi dysponuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej (np. pliki JPK_VAT, zasoby Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, zasoby CRK) powinny zapewnić organom możliwość weryfikacji zasadności zwrotu VAT w czasie szybszym niż 15 dni.

Kolejną zmianą wprowadzaną przez Polski Ład jest obowiązek posiadania terminala płatniczego przez wszystkich przedsiębiorców ewidencjonujących sprzedaż przy pomocy kas rejestrujących, stąd też ustawodawca wprowadził ulgę związaną z nabyciem lub korzystaniem z terminala płatniczego.  Obowiązek ten wchodzi w życie od 01.07.2022r.

Z ulgi na terminal będzie można skorzystać na wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala i wydatków poniesionych w roku bezpośrednio po nim następującym.

Wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będzie można zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczyć od dochodu.

Podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania (czyli od dochodu) :

 1. maksymalnie 1 tys. zł  rocznie dla firm, które mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej,
 2. maksymalnie 2,5 tys. zł. dla firm zwolnionych z obowiązku posiadania kasy,
 3. maksymalnie 2 tys. zł. jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika bezgotówkowego przez co najmniej siedem miesięcy w roku.

POLSKI ŁAD – skala podatkowa i kwota wolna

SKALA PODATKOWA

Od 1 stycznia 2022 roku zostanie podniesiony próg podatkowy. 32% podatek będzie liczony po przekroczeniu dochodów w wysokości 120 000 zł, a nie 85 528 zł jak dotychczas.

Skala podatkowa od 2022 roku będzie wyglądać następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
do 120.000 zł17% minus kwota zmniejszająca 5100 zł
ponad 120.000 zł15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Dla osób rozliczających się wg skali podatkowej (pracownicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) wzrośnie kwota wolna od podatku do 30 000 zł – podatek będzie płacony dopiero po przekroczeniu tej kwoty. W związku z tym u osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmieni się także kwota zmniejszająca podatek – wyniesie ona 425 zł miesięcznie (5 100 zł w skali roku) – aktualnie jest to kwota 43,76 zł miesięcznie.

POLSKI ŁAD – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie uzależniona od wysokości dochodu.

W zależności od formy opodatkowania składka na to ubezpieczenie będzie wynosić:

 1. Pracownik, Zleceniobiorca: 9% dochodu
 2. Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych: 9% dochodu
 3. Przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym: 4,9% dochodu
 4. Przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem 9%, które będzie liczone od podstawy:
  • dla przychodów do 60 tys. zł rocznie miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przychodów do 300 tys. zł rocznie – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przychodów powyżej 300 tys. zł rocznie – 180% przeciętnego wynagrodzenia
 5. Przedsiębiorca rozliczający się na karcie podatkowej: 9% minimalnego wynagrodzenia
 6. Osoba współpracująca, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik spółki komandytowej: 9% przeciętnego wynagrodzenia

Dla przedsiębiorców rozliczających podatek na zasadach ogólnych lub „na liniówce” składka zdrowotna nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia.

Kolejną zmianą w składce zdrowotnej, którą wprowadza Polski Ład jest brak możliwości odliczenia części opłaconej składki od podatku. Aktualnie obowiązujące przepisy zezwalają na odliczenie od podatku dochodowego części zapłaconej składki zdrowotnej, w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Natomiast Polski Ład uchyla w całości przepis, który zezwalał na takie odliczenie.

Zestawienie:

Składa zdrowotna przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo kartą podatkową:

Forma opodatkowaniaSkładka miesięcznaSkładka roczna
Skala podatkowa9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł
9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł
Podatek liniowy4,9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł
4,9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł
Karta podatkowa270,90 zł3 250,80 zł

Składka zdrowotna przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

PrzychódSkładka miesięcznaSkładka roczna
poniżej 60 tys. zł324 zł*3 888 zł*
od 60 tys. zł do 300 tys. zł540 zł*6 480 zł*
Powyżej 300 tys. zł972 zł*11 664 zł*

*przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniesie 6 000 zł.

Jak zaksięgować umorzenie PFR bez podatku

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2021 roku zadecydował o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Powyższe zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, a więc obowiązuje w okresie wydawania decyzji o umorzeniu i w okresie spłaty nieumorzonych części.

Księgowanie umorzonej subwencji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wygląda następująco. Umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie, tj. w 2021 roku (rok obrotowy równy kalendarzowemu). Jak wskazano poniżej umorzenie ww. zobowiązania zwiększa pozostałe przychody operacyjne.

Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości otrzymana z PFR przez jednostkę subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 tej ustawy. Na dzień powstania zobowiązanie to ujmuje się w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR z tytułu subwencji finansowej, w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy), w dacie dokonania tej operacji gospodarczej (wpływu środków pieniężnych), na podstawie wyciągu bankowego.

W przypadku umorzenia otrzymanej kwoty subwencji (umorzenie ww. zobowiązania ma charakter incydentalny), w księgach rachunkowych nastąpi zmniejszenie tej części zobowiązania w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości) na podstawie odpowiedniego dowodu źródłowego, w dacie dokonania tej operacji gospodarczej, zgodnie z warunkami udzielenia tego finansowania.