Jak zaksięgować umorzenie PFR bez podatku

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2021 roku zadecydował o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Powyższe zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, a więc obowiązuje w okresie wydawania decyzji o umorzeniu i w okresie spłaty nieumorzonych części.

Księgowanie umorzonej subwencji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wygląda następująco. Umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie, tj. w 2021 roku (rok obrotowy równy kalendarzowemu). Jak wskazano poniżej umorzenie ww. zobowiązania zwiększa pozostałe przychody operacyjne.

Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości otrzymana z PFR przez jednostkę subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 tej ustawy. Na dzień powstania zobowiązanie to ujmuje się w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR z tytułu subwencji finansowej, w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy), w dacie dokonania tej operacji gospodarczej (wpływu środków pieniężnych), na podstawie wyciągu bankowego.

W przypadku umorzenia otrzymanej kwoty subwencji (umorzenie ww. zobowiązania ma charakter incydentalny), w księgach rachunkowych nastąpi zmniejszenie tej części zobowiązania w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości) na podstawie odpowiedniego dowodu źródłowego, w dacie dokonania tej operacji gospodarczej, zgodnie z warunkami udzielenia tego finansowania.

Członkostwo w AHK Polska, czyli Biuro Prawno- Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o. w Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej.

Od marca 2019 roku Biuro Prawno-Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o. o. stało się oficjalnym członkiem AHK Polska, czyli Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

AHK Polska reprezentuje interesy około 1 000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.

Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa zajmuje się współpracą z przedsiębiorstwami w zakresie handlu i usług na rynkach niemieckich oraz na rynku polskim. Umożliwia dostęp do informacji na temat gospodarki niemieckiej, analiz rynku, pomaga w pozyskiwaniu partnerów biznesowych oraz klientów. Poszukuje wspólnych ścieżek rozwoju oraz rozwiązań dla współpracujących ze sobą podmiotów tak aby współpraca była niezakłócona i przynosiła najlepsze efekty dla każdej ze stron.

Członkostwo w Izbie to przede wszystkim współpraca biznesowa, liczne spotkania z przedsiębiorcami, dostęp do informacji oraz cenne szkolenia biznesowe, podatkowe oraz zarządcze. Izba umożliwia także promowanie przedsiębiorstwa wśród pozostałych członków Izby.