POLSKI ŁAD – szybki zwrot VAT i ulga na terminal

ULGA PRZY WPROWADZANIU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO – SZYBKI ZWROT VAT I ULGA NA TERMINAL

Szybszy zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych. Podatnik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 15 dni, licząc od terminu na złożenie deklaracji, jeżeli w okresie ostatnich 3 miesięcy:

  1. zaewidencjonował co najmniej 80% sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą, a Centralnym Repozytorium Kas;
  2. zaewidencjonował co najmniej 65% (od 1.01.2024r. – 80%)  sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym także przelewu bankowego.

Ponadto, aby otrzymać przyspieszony zwrot VAT, należy spełnić dodatkowe warunki:

  1. przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas sprzedaży, wraz z podatkiem, nie będzie mogła być niższa niż 50 000 zł za każdy okres rozliczeniowy;
  2. kwota zwrotu VAT nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas w danym okresie rozliczeniowym;
  3. kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w bieżącej deklaracji, nie będzie mogła przekraczać 3 000 zł;
  4. podatnik, przez poprzednie 12 miesięcy, będzie musiał być zarejestrowany jako czynny płatnik VAT, składać deklaracje oraz prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących umożliwiających połączenie i przesyłanie danych do CRK;
  5. podatnik przez 3 miesiące poprzedzające ubieganie się o przyspieszony zwrot VAT będzie musiał posiadać rachunek ujawniony na tzw. „białej liście”.

Co ważne, do weryfikacji warunków zwrotu VAT w terminie 15-dniowym, nie będzie wymagane przekazywanie przez podatników dodatkowych danych, w tym potwierdzających spełnienie progu płatności bezgotówkowych w obrotach zewidencjowanych przy użyciu kas rejestrujących online, w tym wirtualnych. Zmiany mają opierać się na założeniu, że istniejące narzędzia analityczne jakimi dysponuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej (np. pliki JPK_VAT, zasoby Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, zasoby CRK) powinny zapewnić organom możliwość weryfikacji zasadności zwrotu VAT w czasie szybszym niż 15 dni.

Kolejną zmianą wprowadzaną przez Polski Ład jest obowiązek posiadania terminala płatniczego przez wszystkich przedsiębiorców ewidencjonujących sprzedaż przy pomocy kas rejestrujących, stąd też ustawodawca wprowadził ulgę związaną z nabyciem lub korzystaniem z terminala płatniczego.  Obowiązek ten wchodzi w życie od 01.07.2022r.

Z ulgi na terminal będzie można skorzystać na wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala i wydatków poniesionych w roku bezpośrednio po nim następującym.

Wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będzie można zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczyć od dochodu.

Podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania (czyli od dochodu) :

  1. maksymalnie 1 tys. zł  rocznie dla firm, które mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej,
  2. maksymalnie 2,5 tys. zł. dla firm zwolnionych z obowiązku posiadania kasy,
  3. maksymalnie 2 tys. zł. jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika bezgotówkowego przez co najmniej siedem miesięcy w roku.