Podatek od sprzedaży detalicznej

Podatek handlowy już obowiązuje.

 

Wielokrotnie, z uwagi na spór polskiego Rządu z Komisją Europejską, odraczany podatek od sprzedaży detalicznej zaczął obowiązywać w Polsce od 01 stycznia 2021 r.

Ustawa definiuje sprzedaż detaliczną jako dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta), także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Zobowiązanymi do zapłaty nowej daniny są sprzedawcy detaliczni, których przychód z tej sprzedaży przekroczył kwotę 17 mln zł. Stawki wynoszą:

-0,8 proc. podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;

-1,4 proc nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Podatnicy są zobowiązani do:

-składania deklaracji podatkowej według ustalonego wzoru;

-obliczania i wpłacania należnego podatku do 25. miesiąca kolejnego, następującego po miesiącu, za który podatek jest należny.

Co prawda, spór Komisji Europejskiej z polskim Rządem nt. podatku nie został definitywnie rozstrzygnięty – nadal bowiem przed Europejskim Trybunałem UE toczy się postępowanie – to jednak kwestia jego obowiązywania w Polsce jest przesądzona, co potwierdza decyzja o jego wprowadzeniu.