usługi prawno rachunkowe

Zmiany w ZUS.

E-składka 2018 czyli listy polecone z ZUSu

Od początku października 2017r. ZUS listami poleconymi rozsyła informacje o zmianach w opłacaniu składek po 1 stycznia 2018r. Czego dotyczą zmiany i jakie będą ich wybrane konsekwencje wyjaśniamy poniżej.

Dotychczas płatnicy dokonywali osobnych przelewów wskazując fundusz/ ubezpieczenie, którego wpłata dotyczy, okres i typ wpłaty oraz dane identyfikacyjne.

Od nowego roku jedna wpłata zastąpi 3-4 dotychczasowe przelewy, a ZUS rozdzieli wpłatę na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia zgodnie z zasadą proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze na podstawie danych zawartych w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy.

W przypadku gdy płatnik składek nie złożył deklaracji – rozliczenie nastąpi według procentowego udziału składek na poszczególne fundusze w kwocie wpłaty, na podstawie stóp procentowych składek na poszczególne fundusze dla płatnika składek opłacającego składki na własne ubezpieczenia.

Inaczej będzie natomiast wyglądało rozliczenie wpłaconej kwoty u płatnika, którego konto wykazuje zaległości. Wybrany charakter zmian przedstawiono w poniższej tabeli:

Aktualnie Po 1 stycznia 2018r.
W dotychczasowym stanie prawnym podatnik dokonując płatności wskazywał okres, którego płatność dotyczy, choćby jego rozliczenia z ZUS wykazywały jakiekolwiek zaległości – pozwalało to podmiotom posiadającym zadłużenie korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przy realizacji bieżących zobowiązań W nowych realiach ZUS dokonuje rozliczenia wpłaty dokonanej przez płatnika na podstawie deklaracji lub deklaracji korygującej (wg opisanego wyżej sposobu) począwszy od należności o najwcześniejszym terminie płatności – oznacza to, że korzystanie z uprawnień wynikających z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie będzie możliwe.Jedynie wystąpienie o układ ratalny i jego bieżąca realizacja pozwoli na skorzystanie z uprawnień, o których mowa

Oprac. Własne

Reasumując:

Ustawodawca nie przewiduje odstępstw od wprowadzonych zmian, ani możliwości pomyłek. Płatnik, który dokona po 1 stycznia 2018 roku wpłaty „po staremu” albo na niewłaściwy rachunek bankowy spowoduje powstanie zaległości w zapłacie składek ze wszystkimi tego konsekwencjami (nie wyłączając przerw w ciągłości ubezpieczenia), a ZUS niezależnie od okoliczności będzie wymagał dokonania prawidłowej płatności. Dlatego też nierozsądnym jest lekceważenie otrzymanej korespondencji z ZUS, a w przypadku jej nieotrzymania samodzielnie należy podjąć starania o uzyskanie informacji o indywidualnym rachunku bankowym.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych