ULGA IP BOX

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej.

Skorzystanie z ulgi IP BOX jest możliwe także w przypadku gdy przedsiębiorca nie prowadzi na bieżąco ewidencji dla kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wydane w dniu 30-07-2020 r. w sprawie o sygn. akt: I SA/Go 115/20 na tle stosowania tzw. ulgi IP BOX, umożliwiającej opodatkowanie dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli m. in.: patentów, wzorów użytkowych, autorskiego prawa do programu komputerowego według preferencyjnej 5 % stawki, jest przełomowe. Po ponad 1,5 roku obowiązywania przepisów dotyczących ulgi IP BOX, Sąd wskazał na nieprawidłową praktykę organów podatkowych, torując części przedsiębiorcom drogę do stosowania korzystnych dla nich przepisów i rozliczania dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej według preferencyjnych zasad, co wcześniej było w zasadzie wykluczone.

Przedmiotem rozstrzygnięcia, był spór jaki powstał pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym na gruncie wykładni art. 30 cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i konieczności prowadzenia wskazanej w tym przepisie ewidencji.

Organ stanął na stanowisku, iż według art. 30 cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem uprawniającym do skorzystania z ulgi jest prowadzenie bieżącej ewidencji dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zapewniającej m. in. ustalenie przychodów, kosztów poniesionych w celu wytworzenia i dochodów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Stanowisko organu było zgodne z dotychczas stosowaną praktyką. W wydanych  wcześniej interpretacjach indywidualnych wyrażano negatywne stanowisko co do możliwości stosowania preferencyjnej 5 % stawki podatkowej w przypadku nieprowadzenia przez podatnika bieżącej ewidencji, o której mowa powyżej. Dlatego też wielu przedsiębiorców, wobec negatywnego stanowiska organów podatkowych, rezygnowało z korzystania z ulgi uprawniającej do stosowania niższej stawki opodatkowania.

Teraz to może się zmienić.

Na skutek skargi podatnika, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, dokonując wykładni art. 30 cb ustawy o podatku dochodowym stwierdził, iż opodatkowanie dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest możliwe według preferencyjnej 5 % stawki również w przypadku sporządzenia ewidencji przy okazji rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Zdaniem Sądu, żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa nie obliguje podatników do bieżącego prowadzenia takiej ewidencji. I choć wyrok jest nieprawomocny, utrzymanie i utrwalenie zaprezentowanego przez Sąd stanowiska umożliwiłoby przedsiębiorcom otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku i rozliczenie dochodu według preferencyjnej 5 % stawki podatkowej.

Wyrok jest korzystny m. in. dla programistów, którzy w ramach prac badawczo – rozwojowych (w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wytwarzają kwalifikowane prawa własności intelektualnej i nie mają zamiaru prowadzenia bieżącej ewidencji w tym zakresie z uwagi na dodatkowe koszty.

Należy mieć na uwadze, iż stosowanie przepisów dotyczących ulgi IP BOX rodzi wątpliwości i wymaga każdorazowego zbadania sytuacji prawo – podatkowej przedsiębiorcy zależnej od konkretnego przypadku. Dlatego Ministerstwo Finansów w wydanych przez siebie objaśnieniach do przepisów wprowadzających IP BOX zaleca występowanie o interpretacje indywidualne, w celu potwierdzenia prawa do skorzystania z ulgi.