Rozszerzenie kręgu podmiotów w CRBR – jest projekt ustawy

Rozszerzenie kręgu podmiotów w CRBR – jest projekt ustawy

 

Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zakłada poszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Nowymi obowiązkami będą objęte następujące podmioty:

  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP, lub nawiązują stosunki gospodarcze, lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu,
  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie,
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie,
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • fundacje.

Zmiany mają dostosować polskie prawo do regulacji wynikającej z treści 5 dyrektywy AMDL, która ma -zdaniem jej autorów – zwiększyć transparentność przepływów finansowych dokonywanych w systemie finansowym, a co za tym idzie umożliwić skuteczniejsze funkcjonowanie organów finansowych odpowiedzialnych za wykrywanie środków finansowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub służącym finansowaniu działalności terrorystycznej.

Przy okazji projektu, zastanawiające jest nałożenie nowych obowiązków na spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Podmioty te nie są zazwyczaj prowadzone przez wyspecjalizowany personel, a wykonanie nowych obowiązków wiąże się dla nich z dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności skorzystania z usług doradczych.

Ustawa przyznaje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nowe uprawnienia jako organowi właściwemu w sprawach związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych. Minister będzie uprawniony do nakładania kar finansowych za niedopełnienie obowiązków wynikających z rejestru lub aktualizacji danych zawartych w rejestrze. Organ będzie miał prawo do nałożenia kar pieniężnych również na beneficjenta rzeczywistego w przypadku braku dostarczenia stosownych danych i informacji niezbędnych do zgłoszenia.