POLSKI ŁAD – ZATRUDNIENIE „NA CZARNO” ORAZ NIEUJAWNIENIE CZĘŚCI WYNAGRODZENIA

ZATRUDNIENIE „NA CZARNO” ORAZ NIEUJAWNIENIE CZĘŚCI WYNAGRODZENIA

Od 2022 roku pracownik nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji nielegalnego zatrudnienia, także „wstecz”. Pracownicy będą mogli więc ujawniać, że byli zatrudnieni „na czarno” w 2021 roku i w latach wcześniejszych i nie poniosą konsekwencji podatkowych i składkowych.

Przepisy zakładają, że pracodawca za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia będzie musiał doliczyć przychód w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia. Przychodem z działalności gospodarczej będą również przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym. Oznacza to, że pracownik nie zapłaci podatku od wynagrodzenia pobieranego „na czarno” – także za okresy przed 1 stycznia 2022 roku. Dodatkowy przychód pracodawcy ma bowiem odpowiadać przychodowi pracownika. Pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych i składkowych wynikających z tych okoliczności. Konsekwencje w zakresie podatku dochodowego i składek ZUS będą obciążały pracodawcę.

Ponadto składki ZUS i podatek PIT-4 od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek nie będą kosztem podatkowym dla pracodawcy.