POLSKI ŁAD – ulga na konserwację zabytków

ULGA Z TYTUŁU WYDATKÓW PONOSZONYCH NA OCHRONĘ I KONSERWACJĘ ZABYTKÓW

Polski Ład wprowadza nową ulgę na remont i konserwację zabytków. Z tej ulgi rozliczanej w zeznaniu rocznym będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele nieruchomych zabytków, którzy rozliczają się według skali, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga dotyczy wydatków na:

  • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony dla zabytkowego budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków – w maksymalnej kwocie 50% udokumentowanych wydatków,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków – w maksymalnej kwocie 50% udokumentowanych wydatków,
  • odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w zabytkowym budynku pod warunkiem, że został poniesiony na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim – w maksymalnej kwocie iloczynu 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej niż 500.000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.