ustawa o usługach zaufania

DOTACJE INWESTYCYJNE w WIELKOPOLSCE JUŻ TERAZ STARTUJ o 50 tys. zł do 5 mln zł!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ odpowiedzialna za uruchamianie naborów na dotacje ogłosił długo oczekiwane wsparcie inwestycyjne, którego szczegóły poznamy w sierpniu 2018 roku. W tym terminie zaplanowano otwarcie dostępu do elektronicznego systemu obsługi (https://lsi.wielkopolskie.pl) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 . To nabór do podziałania 1.5.2 pn. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Poprzedni nabór miał miejsce prawie 3 lata temu i trwał przez 2 miesiące, zatem wstępnie możemy oszacować, iż zakończenie naboru nastąpi pod koniec września lub października 2018 r., Zgłoszenie swojego udziału wymaga sporządzenia wielu dokumentów, przygotowania pozwoleń, opinii i wniosków dlatego JUŻ TERAZ PRZEDSIĘBIORCO ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z POMYSŁEM INWESTYCYJNYM!
Kto może składać wnioski?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.
Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
• 90.000.000,00 PLN
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:
• mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
• średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość dofinansowania*: 
wariant A :
• od 50 tys. zł, co oznacza projekt od 111,11 tys. zł netto
Wariant B
• powyżej 1 mln zł, tj. projekt od 2,23 mln zł netto
Maksymalna wartość dofinansowania*:

Wariant A:
• 1 mln zł, tj. max do 2,22 mln zł kosztach kwalifikowanych .

Wariant B:
• 5 mln zł, tj. max do 11, 11 mln zł kosztów kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny:
Minimalny wkład własny projektu:
• mikro i małe przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowalnych + VAT od całości;
• średnie przedsiębiorstwa 65% kosztów kwalifikowalnych + VAT od całości.

Oczekuje się, że Wnioskodawca zabezpieczy 100% środków niezbędnych na projekt (w postaci środków własnych, kredytów, pożyczek, leasingu finansowego w formie promes), ponieważ dotacja ma charakter refundacji poniesionych wydatków. Bada się też płynność Wnioskodawcy w okresie realizacji projektu oraz przez okres 3 lat po jego zakończeniu, w tym sprawdzając czy NPV inwestycji jest dodatnie. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:
– środki trwałe (od zakupu pojedynczej maszyny po budowę hal produkcyjnych czy własne linie technologiczno-przemysłowe niezębne do wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynek krajowy, europejski lub światowy),
– wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
Inwestycje te muszą jednak wpisywać się zarówno w aktualną strategię rozwoju województwa wielkopolskiego (warunek dopuszczający 0-1), być realizowane na obszarze województwa wielkopolskiego, jak i wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, dalej RIS (warunek punktowany od 0 do 3 pkt ). W województwie wielkopolskim RIS obejmuje 6 dziedzin ( biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, nowoczesne technologie medyczne), szczegółowo opisanych nr PKD w linku http://warp.org.pl/wnioski/jeremie/doc/lista_sekcji_pkd_przyporz._do_obszarow_intel._spec._w_woj._wlkp._20.09.2017.pdf

Minimalny zakres innowacyjności to wprowadzenie do obrotu nowego/ulepszonego produktu/usługi które są znane w Polsce nie dłużej, niż 3 lata, tj. od sierpnia 2015 r. Niezbędna do potwierdzenia tego faktu będzie odpłatna Opinia o Innowacyjności wystawiona przez branżowy Instytut Badawczy, Uczelnię Wyższą lub prywatne Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Inne, obok poziomu innowacyjności, wysokopunktowane kryteria wyboru projektu do dofinansowania to: 
- Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu poparte rzetelnymi badaniami rynku/analizą rynku (od 0 do 5 pkt), 
- Wpływ projektu na poprawę produktywności (sprzedaży) przy zachowaniu efektywności (relacja nakład/rezultat w projekcie) Wnioskodawcy (0-5 pkt), 
- Wykorzystanie własnych lub zakupionych wyników prac B+R (od 0 do 4 pkt).
Te cztery kryteria pozwalają zdobyć aż 20 pkt, tj. połowę możliwych, przy 20 kryteriach merytorycznych ocenianych obok 23 kryteriów formalnych. 

W przypadku inwestycji budowlanej wymagane jest posiadanie pozwolenia na budowę i wszelkich zgód dotyczących ochrony środowiska. Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku (wg daty wpisu w dzienniku budowy), jako warunek zachowania efektu zachęty (kryterium dostępowe 0-1 bez możliwości korekty na etapie oceny formalnej wniosku).

*Wartość dofinansowania przedstawia się jako Wariant A lub B, który wybiera Wnioskodawca w zależności od wielkości planowanej inwestycji i możliwości udokumentowania środków na jej całkowite sfinansowanie. Istnieje możliwość, że zostaną zorganizowane dwa odrębne konkursy dla Wariantu A i B.