Skutki prawno-podatkowe przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skutki prawno-podatkowe przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Przepisu kodeksu spółek handlowych pozwalają na dokonanie przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jedną ze spółek kapitałowych, w tym we spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Z chwilą wpisu do rejestru rozpoczyna działalność spółka przekształcona, a przekształcany przedsiębiorca staje się de facto spółką. Przedsiębiorca zostaje wykreślony z CEiDG.

 

Spółka wchodzi w prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorcy. W wypadku braku innych zapisów spółka staje się tez właścicielem dotychczasowych zezwoleń, koncesji i ulg przedsiębiorcy. W przypadku gdy zmiana nazwy przedsiębiorcy w związku z przekształceniem w spółkę nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki, spółka ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej nazwy, obok nowej nazwy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

 

Dzień rejestracji spółki spowoduje konieczność otwarcia dla niej ksiąg rachunkowych.

 

Na gruncie podatku VAT przekształcenie nie wywołuje prawie żadnych skutków, przekształcenie nie jest bowiem ujmowane ani jako dostawa towarów, ani jako świadczenie usług. Spółka będzie miała jednak inny NIP niż było to w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, a więc spółka powinna na nowo zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. W związku z faktem, iż spółka wstąpi w prawa i obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą będzie ona uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, do odliczenia naliczonego podatku VAT w działalności od podatku należnego spółki. Niesprzedane towary na dzień przekształcenia nie powodują konieczności sporządzania spisu z natury i nie bada się zakupów, co do których przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

 

Przekształcenie nie powoduje powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu, ale skutkuje objęciem podatkiem CIT, w miejsce dotychczasowego PIT, ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli nastąpi podwójne opodatkowanie dochodu tj. na poziomie spółki i na poziomie wspólników w wypadku wypłaty dywidendy.

 

Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialność związane jest z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości ustalonego kapitału zakładowego.