POLSKI ŁAD – leasing, amortyzacja, JPK

WYKUP POJAZDU Z LEASINGU

Od 01.01.2022 r. zmieniają się przepisy dotyczące wykupu samochodu z leasingu operacyjnego. Niezależnie czy wykup będzie dokonany na osobę fizyczną czy na działalność gospodarczą, przy sprzedaży w okresie 6 lat od dnia wykupu zostanie rozpoznany przychód w działalności gospodarczej. Skutkować to będzie koniecznością opodatkowania pojazdu według wartości rynkowej w podatku dochodowym oraz podatku VAT.

ZMIANY W AMORTYZACJI LOKALI I BUDYNKÓW

Od 2023 roku podatnicy nie będą mogli amortyzować budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. W 2022 roku będzie możliwość amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych nabytych do 31 grudnia 2021 roku. Nowo nabyte budynki i lokale mieszkalne nie będą mogły być amortyzowane.

Zmiana dotyczy również ustalenia wartości początkowej składnika majątku wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, który był nabyty i pierwotnie wykorzystywany w celach prywatnych (wprowadzenie do ewidencji środków trwałych składnika majątku prywatnego). Wartość początkowa będzie ustalana według ceny nabycia albo wartości rynkowej, jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu.

 JPK W PODATKU CIT I PIT – OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA EWIDENCJI

Od 1 stycznia 2023 roku  powstanie obowiązek prowadzenia przy użyciu programów komputerowych:

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ksiąg rachunkowych,
  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Od 2023 roku będzie konieczna wysyłka:

  • ksiąg podatkowych w trakcie roku (miesięcznie lub kwartalnie) – dotyczy podatników PIT i ryczałtowców (ewidencja przychodów i ewidencja ŚT i WNIP).
  • po zakończeniu roku podatkowego ksiąg i ewidencji służących rozliczeniu zeznania rocznego – dla wszystkich podatników (PIT i CIT).