Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Od stycznia tego roku JPK obowiązuje wszystkich, nawet mikro przedsiębiorców.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax—SAF-T), to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych przedsiębiorcy poprzez bezpośredni export danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) ułatwiający jego przetwarzanie.

Jaki jest cel wprowadzenia JPK?

Celem jest usprawnienie kontroli skarbowej, poprzez zobowiązanie podatników do przekazywania określonych informacji organom podatkowym w formie elektronicznej, pozwalającej na skrócenie czasu niezbędnego do wykonania czynności sprawdzających, zmniejszenia ich uciążliwości oraz ograniczenia ich kosztów. Założeniem jest aby można było w sposób automatyczny, przy użyciu określonych algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne dane.

Struktury JPK

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur logicznych w postaci elektronicznej, obejmującej:

  • JPK_KR (księgi rachunkowe) – zawiera wszystkie istotne dane wynikające z ksiąg rachunkowych, m.in. zestawienie obrotów i sald, dziennik – księgi głównej oraz zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
  • JPK_WB (wyciągi bankowe) – zawiera numer konta i saldo początkowe oraz końcowe, a także wyciąg z rachunku;
  • JPK_MAG (magazyn) – zawiera ruchy towarów i materiałów w magazynie;
  • VAT – JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży) – zawiera ewidencję sprzedaży oraz zakupu VAT;
  • JKP_FA (faktura VAT) – zawiera szczegółowe dane zawarte na wszystkich dokumentach sprzedaży spełniających wymogi uznania za fakturę;
  • JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów „KPiR”) – dla przedsiębiorców prowadzących KPiR przy użyciu programów komputerowych;
  • JPK_EWP (ewidencja przychodów – ryczałt) – dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

JPK_VAT obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 r. przesyłanie pliku JPK_VAT jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, w tym również miko przedsiębiorców.  JPK_VAT za dany miesiąc należy przesłać do 25 dnia kolejnego miesiąca (wraz z deklaracją VAT), nawet jeżeli przedsiębiorca rozlicza VAT kwartalnie.

Kogo dotyczy obowiązek przekazywania JPK na żądanie?

Podmioty będą zobowiązane do przekazywania na żądanie organów podatkowych i organów kontrolnych ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na stosownych nośnikach, w następujących terminach:

  • od 1 lipca 2016 r. – duzi przedsiębiorcy,
  • od 1 lipca 2018 r. – mikro, mali i średni przedsiębiorcy,

Sankcje

W przepisach nie wskazano szczególnych sankcji za spóźnione lub nieprawidłowe przesłanie JPK. Zastosowanie znajdą tutaj dotychczasowe przepisy Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którą za nieprzekazanie JPK w terminie grozi grzywna podstawowa w wysokości 2 800 zł. Jeżeli nieprzekazanie raportu    lub zawarcie w nim nieprawidłowych informacji będzie uznane za czyn zabroniony zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, udaremnienie organom podatkowym przeprowadzenia czynności kontrolnych, przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną do 17 769 600 zł.

W sytuacji, gdy działanie przedsiębiorcy zostanie uznane za czyn zabroniony zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe, podlega on grzywnie w kwocie      od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji.

 

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy naszym klientom również wsparcie w zakresie JPK, przesyłając w ich imieniu stosowne pliki do urzędów skarbowych.