information clause

information clause

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Prawno – Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-324) przy ul. Marcelińskiej 90
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, tj. w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz okres przewidziany stosownymi przepisami prawa
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim, dostawcom usług IT, księgowo-rozliczeniowym, podatkowym, prawnym. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzania następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odpowiedz na nawiązanie kontaktu z Pani/Pana strony dokonanego za pomocą formularza internetowego.

 

save this document