Procedura OSS, zgłoszenie VIU-R, deklaracja VIU-D-1

Procedura OSS, zgłoszenie VIU-R, deklaracja VIU-D-1

 

  1. Co to?

Jest to unijna procedura skierowana do przedsiębiorców realizujących sprzedaż wysyłkową do krajów UE (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) zapewniająca zapłatę podatku VAT w państwie przeznaczenia bez udziału sprzedawcy.

W procedurze VAT-OSS deklarujemy wyłącznie sprzedaż zagraniczną na terenie UE i nie uwzględniamy w niej sprzedaży krajowej.

  1. Kto podlega?

Każdy przedsiębiorca realizujący sprzedaż wysyłkową do osób prywatnych, który w roku podatkowym osiągnął łączną wartość sprzedaży netto z tego tytułu do krajów UE przekraczającą 10 tys. EUR lub 42 tys. zł.

Do podanych progów kwotowych zliczamy wszystkie dostawy na terenie UE, oznacza to, że nie ma osobnych limitów dla każdego kraju UE.

  1. Przekroczenie jednego z progów – skutki

Realizowanie kolejnej transakcji sprzedaży po przekroczeniu jednego z progów oznacza, że sprzedaż musi być opodatkowana podatkiem VAT i właściwą stawka obowiązującą w kraju członkowskim dostawy. Do momentu przekroczenia progów sprzedaż do krajów UE jest traktowana jako sprzedaż krajowa.

Stawki podatku VAT obowiązujące w krajach członkowskich są podane na stronie Komisji Europejskiej https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_pl.htm#shortcut-7

Celem uniknięcia konieczności składania deklaracji VAT w każdym kraju członkowskim realizowanej dostawy wprowadzono rozwiązanie, którym jest procedura VAT-OSS.

Rejestracja powinna nastąpić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono wskazane progi.

  1. Jak działa VAT-OSS – przelewy do US tylko w EUR

Procedura VAT-OSS jest szczególną procedurą unijną rozliczania VAT, która umożliwia rozliczenie należnego podatku VAT różnych państw w jednym państwie identyfikacji. Przedsiębiorca składa jedną deklarację obejmującą wszystkie transakcje polegające na sprzedaży towarów do odbiorców w krajach UE ze stawką VAT właściwą dla kraju dostawy i dokonuje jednorazowej zapłaty podatku VAT na rzecz fiskusa kraju identyfikacji. Środki przekazywane do urzędu skarbowego będą wpłacane w walucie euro. Kwoty nie podlegają zaokrągleniu. Podatnicy przekazują dokładną kwotę. Następnie to już organy skarbowe państw członkowskich UE dokonują między sobą rozliczeń w podatku VAT z tytułu transakcji sprzedaży na odległość przez przedsiębiorców.

Procedura OSS powinna stanowić znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy będą realizowani sprzedaż wysyłkową w UE, gdyż wciąż będą mogli rozliczać się z rodzimym urzędem skarbowym, bez konieczności rejestracji i składania deklaracji VAT w krajach realizowanej dostawy.

  1. Jak się zarejestrować

Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczenia VAT dokonuje się za pośrednictwem formularza VIU-R, który jest składany do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Naczelnik, w przypadku spełnienia przesłanek, potwierdzi zarejestrowanie do procedury unijnej wysyłając e-mail na adres wskazany w zgłoszeniu.

  1. Kwartalne deklaracje

 W ramach procedury VAT-OSS składa się kwartalne deklaracje, do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Zgodnie z treścią art. 130c ustawy o VAT podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT , do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce. Wtedy składa się deklarację zerową.

 Deklaracji nie można złożyć przed zakończeniem kwartału.

Podatek VAT będzie rozliczany w osobnej deklaracji VIU-D. Nie będzie on uwzględniany w pliku JPK-V7.

  1. Punkt Kompleksowej Obsługi

 Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do uruchomienia systemu elektronicznego w ramach procedury VAT-OSS (Punkt Kompleksowej Obsługi), który umożliwi elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim sprzedaży towarów na odległość w UE oraz złożenie deklaracji i opłacenie należnego podatku VAT za całą sprzedaż w jednej, elektronicznej deklaracji.

  1. Brak możliwości odliczenia podatku VAT

 Procedura VAT-OSS nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupów. Celem dochodzenia zwrotu podatku VAT koniecznym będzie skorzystanie z procedury VAT-REF.

Pakiet e-commerce / sprzedaż wysyłkowa w UE po 1 lipca 2021

Pakiet e-commerce / sprzedaż wysyłkowa w UE po 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 zaczyna obowiązywać na terenie Unii Europejskiej tzw. pakiet e-commerce, który zasadniczo zmieni zasady sprzedaży wysyłkowej na terenie UE. W miejsce sprzedaży wysyłkowej pojawi termin wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość rozumianej jako dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy. Znikną też dotychczasowe limity warunkujące konieczność rejestracji do celów VAT w kraju nabywcy.

Wprowadzony zostaje limit sprzedaży na odległość obowiązujący na terenie całej UE wynoszący 10.000 EUR  lub 42.000 PLN, którego przekroczenie spowoduje konieczność rejestracji do celów podatkowych na terenie kraju, do którego wysyłana była przesyłka do osoby fizycznej ponad limit. Nadto limit ten będzie łączny dla wszystkich transakcji na terenie UE, co oznacza, iż transakcje na terenie wszystkich krajów UE będą zliczane łącznie i traktowane na potrzeby limitu jak sprzedaż do jednego kraju.

Przekroczenie limitu bez specjalnych rozwiązań prowadziłoby do konieczności rozliczania podatku VAT w kraju każdorazowej dostawy, a ustalony limit sprzedaży może zostać przekroczony bardzo szybko. Powodowałoby to szereg niedogodności dla przedsiębiorców. Dlatego też wprowadzono specjalną procedurę OSS (one stop shop) umożlwiający rozliczanie podatku VAT z tytułu sprzedaży do krajów UE na terenie własnego państwa, bez konieczności rejestracji do celów VAT za granicą. OSS jest systemem elektronicznym wymagającym uprzedniej rejestracji. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza VIU-R. Rejestracja odbywa się wyłącznie w jednym państwie członkowskim. Procedura OSS umożliwia złożenie deklaracji i opłacenie należnego podatku VAT za całą sprzedaż na terenie UE w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej. Deklaracja składana jest do końca miesiąca następującego po kwartale. Zaletą tej procedury jest praca z administracją podatkową własnego państwa.  Podatek wpłacany jest w kraju do swojego urzędu skarbowego, który zaś w dalszej kolejności dokonuje rozliczenia z urzędami zagranicznymi.

Podatnicy muszą być świadomi, że w procedurze OSS nie będzie możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT, od kwoty podatku należnego. Podatek ten będzie do odzyskania, ale już w ramach procedury VAT-REF.

Podsumowując, pakiet e-commerce przyniesie duże zmiany dla wszystkich firm realizujących sprzedaż wysyłkową do krajów UE. Przekroczenie progu 10.000 EUR spowoduje konieczność rejestracji do procedury OSS, która umożliwi rozliczanie zagranicznego podatku VAT z własnym urzędem skarbowym.