Dofinansowania unijne

Oferujemy skuteczne przygotowanie dokumentacji o środki UE

Pozyskiwanie środków z UE

DOFINANSOWANIE UNIJNE W PERSPEKTYWIE 2014-2020

Oferujemy skuteczne przygotowanie dokumentacji o środki UE dostępne dla klientów Biura, ale i dla podmiotów zewnętrznych, po przeprowadzeniu analizy potrzeb i potencjału firmy oraz  określeniu dostępności środków/konkursów wg harmonogramów naborów.

Alternatywnie na bazie otrzymanych danych możemy zaproponować rozwiązanie problemów związanych    z finansowaniem, windykacją, obsługą prawną w życiu codziennym, ekoinwestycjami, wymianą samochodów czy zdrowiem i wypoczynkiem przez opiekę Business Consierga współpracującego z internetową Galerią dla przedsiębiorców Infinitum Network.

 

BEZZWROTNE DOTACJE UNIJNE :

Od 25% do 85% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na:

inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyłącznie o charakterze
innowacyjnym i spełniające kryteria tzw. inwestycji początkowej,
wydatki na badania i rozwój – prace badawcze przemysłowe i /lub eksperymentalne prace rozwojowe
prowadzące do wytworzenia i wprowadzenia na rynek nowych produktów/ usług -pokrywa się tu głównie
koszty zakupu lub zlecania badań jednostką naukowo-badawczym albo wydatki na powstanie i
wyposażenie Działów /Laboratorium badawczych w firmie, gdzie można dotować wynagrodzenia własnych
pracowników naukowych oczywiście zatrudnionych w takich działach B+R
internacjonalizację przedsiębiorstw poprzez udział w targach zagranicznych
promujących polskie marki, których efektem będzie wzrost eksportu
wymagające bezwzględnego ujęcia w wydatkach projektu nakładów na tzw. uniwersalne
projektowanie umożliwiające dostępność wszystkich produktów, usług, infrastruktury do potrzeb
wszystkich osób w tym niepełnosprawnych w jak najszerszym znaczeniu , a także uwzględniających tzw.
zrównoważony wpływ na środowisko naturalne.

DOTACJE NA SZKOLENIA DOFINANSOWANE z UE 

Pomagamy uzyskać dofinansowanie na potrzeby edukacyjno-rozwojowe twoje firmy.

Co do zasady został wprowadzony tzw . system popytowy w pozyskiwaniu dofinansowania na szkolenia i doradztwo . Oznacza to że firma szkoleniowo-doradcza musi spełnić rygorystyczne normy aby zostać zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych.

 

ZWROTNE INSTRUMENTY FINANSOWE UE

 1. Charakterystyczną i odróżniającą od poprzednich perspektyw unijnych z lat 2004-2006 i 2007-2013 cechą jest przeznaczenie większości środków finansowych na wsparcie podniesienia konkurencyjności firm sektora MSP w formie instrumentów zwrotnych, tj:
 2. Pożyczek unijnych, w tym innowacyjnych (np. w PARP)
 3. Gwarancji bankowych, tym gwarancji de minimis do kredytów inwestycyjnych i obrotowych
 4. Poręczeń kredytowych – dla komercyjnych produktów bankowych
 5. Dofinansowań do oprocentowania kredytów i pożyczek oraz leasingów dla instytucji finansowych, aby mogły zaoferować przyjaźniejsze produkty finansowe
 6. Wejścia kapitałowe w formule de minimis do spółek , potencjalnych beneficjentów z sektora start-up, czy firm fazie wzrostu

 

Ważne dla Beneficjentów programów dotacyjnych 2007-2013!

Beneficjenci dotacji UE, którzy podpisali umowy między 2014 a 2016 rokiem muszą bacznie analizować czy nie będą mieli kłopotów ze zwrotem dotacji jeżeli:

 1. a) zmienił im się status prawny firmy,
 2. b) zmienili się właściciele/udziałowcy;
 3. c) zaprzestano produkcji towarów, produktów, usług, które były rezultatem projektu dotacyjnego,
 4. d) sprzedano przed upływem okresu trwałości majątek zakupiony z pomocą dotacji UE;
 5. e) zaprzestano działalności gospodarczej (zawieszenie, upadłość, likwidacja)

 

Przygotowujemy dokumentacje pod kontrolę w okresie trwałości jak i po okresie trwałości- poprzez:

-przeprowadzenie audytu zgodności prowadzonej dokumentacji dotacyjnej przez klientów którzy otrzymali dotacje UE w perspektywie 2007-2013, w tym:

-konsultujemy dopuszczalność zmian w okresie trwałości, a w przypadku ich nieuchronności,

-wspieramy w minimalizacji skutków zwrotu dotacji z powodu nie dotrzymania warunków umowy dotacji w zakresie tzw. utrzymania okresu trwałości

-archiwizację dokumentacji w celu ograniczenia zwrotu dotacji po okresie trwałości (zazwyczaj okres archiwizacji kończy się między 2020 a 2025 rokiem, zatem żadna umowa o dotację na projekt unijny nie jest jeszcze zakończona, co oznacza prawną możliwość kontroli całości dokumentacji, a w przypadku jej braku- żądania zwrotu dotacji w całości!!!!

– asystę podczas kontroli zewnętrznych instytucji unijnych: krajowych i zagranicznych po okresie trwałości